Realizované projekty

Zpracování a odbyt masa z farmy

V roce 2023 jsme připravili a podali žádost o dotaci na realizaci vzdělávacích seminářů s tématem zpracování masa na farmě. Naše žádost o dotaci byla úspěšná, takže letos na podzim (říjen–listopad) uspořádáme pět vzdělávacích akcí v různých částech ČR, poslední ze seminářů proběhne v Netěchovicích.

Týn nad Vltavou - Město pro život

Odstraňování bariér na území mikrororegionu Lužnice

Rok 2014 jsme zahájili projektem Vzdělávání v zemědělství a lesnictví 2014. Dostupnost vzdělávacích a informačních služeb je stále v této době pro drobné podnikatele v zemědělství a lesnictví relativně slabá, ať už z hlediska finanční nákladnosti tak lokalizace poskytovatelů. Z těchto důvodů považujeme podporu vzdělávání u zemědělských podniků velice významnou. Snažíme se tak zajistit pravidelnou informovanost v daných oblastech a důsledně aktualizovat vznikající legislativní požadavky.

Kvůli rychle měnícím se podmínkám a požadavkům, které zemědělci musí při své činnosti dodržovat, a značnému zájmu jsme v roce 2012 semináře opakovali s aktuálními informacemi. Projekt Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2012 řešil následující tematické okruhy a) požadavky Cross Compliance (SMR, GAEC), b) problematika zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO), c) ochrana vůči erozi půd, znečišťováním vod, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny, d) evideční povinnosti zemědělců.

V naší krajině žije poměrně dost drobných i těch větších podnikatelů, kteří se živí zemědělstvím, proto jsme také pro ně uskutečnili projekt Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2010. Cyklus seminářů obsahoval Cross-compliance (C-C): vysvětlení pojmu cross-compliance, význam pro hospodaření, dotace, možnosti rozvoje, ochranu přírody a ŽP, seznámení s příslušnými požadavky/standardy, jejich vysvětlení + případové studie: pracovní listy v souvislosti s hospodařením demonstrační farmy, demonstrace kontroly SMR požadavků a standardů GAEC na farmě, diskuze nad výsledky, připomínky farmářů.

Vzhledem k úspěšnosti předchozích seminářů jsme se rozhodli jít trochu do hloubky a uspořádali jsme Odborné semináře o venkovském cestovním ruchu 2010 – 2011. Projekt byl zaměřen na vzdělávání fyzických i právnických osob, které měli zájem zkvalitnit nebo rozšířit svou podnikatelskou činnost ve venkovském cestovním ruchu. Hlavním cílem projektu byly vzdělávací semináře zaměřené na vzdělávání o venkovském cestovním ruchu a v dovednostech s ním spojených. Semináře byly opět rozděleny do tří vzdělávacích bloků, první z nich obsahoval témata management kulturního cestovního ruchu, příprava informačních a propagačních materiálů, nové trendy v pořádání akcí a událostí v cestovním ruchu, pořádáme akci - praktický event marketing pro cestovní ruch + exkurze. Druhý z nich s obsahem přednášek: venkovský cestovní ruch, propagace destinace z pohledu veřejné správy, spolupráce veřejné správy a privátního sektoru v cestovním ruchu a ve třetím bloku seminářů jste se mohli dozvědět něco málo o spolupráci veřejné správy a privátního sektoru v cestovním ruchu, o přípravě informačních a propagačních materiálů, o tvorbě webových stránek pro cestovní ruch.

V roce 2010 jsme se pustili do aktualizace komunitního plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku. První plán rozvoje sociálních služeb byl sepsán v roce 2007 a za ty tři roky se v mikroregionu událo spoustu maličkostí, které bylo potřeba aktualizovat. Naši snahu podpořil Jihočeský kraj v rámci projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Díky projektu jsme zaktualizovali stávající Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku, Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, zpracovali jsme Studii možností rozvoje rezidenčních služeb, vytvořili dvě kontaktního místa pro práci s cílovými skupinami, při zpracování plánu probíhala anketa mezi seniory k zjištění přání a potřeb dotčené veřejnosti.

Rádi se dělíme o své znalosti a dovednosti, proto jsme uspořádali v letech 2008 až 2009 Odborné semináře pro Vltavotýnsko. Na seminářích jste se mohli dozvědět a naučit používat nové informace o kulturních tradicích venkova, příležitostech rozvoje venkova, cestovním ruchu na venkově, dále pak základní účetní a daňové podmínky mikropodniků, informace o diverzifikaci činností zemědělců v ČR a Rakousku - přednášeli se zkušenosti z prostředí v Rakousku, o řízení mikropodniku, o legislativě v podmínkách začínajícího podnikatele, také kdo nám pomůže aneb jak se orientovat v dotačních titulech (EAFRD), evropský projektový cyklus, příležitosti rozvoje venkova, management projektu Semináře byly rozděleny do tří cyklů, každý byl završen odbornou exkurzí a ukázkami z praxe.

V roce 2007, po byť jen začáteční spolupráci s místními zemědělci, jsme došli k myšlence Obnovení venkovské cestní sítě v mikroregionu Vltavotýnsko. Obsahem projektu bylo zpracování analýzy cestní sítě, pilotně v obci Hartmanice, jejímž výsledkem je mapa, která znázorňuje síť venkovských cest. Jedná se nejen o turistické cesty a stezky, ale např. i o cesty potřebné k zajištění hospodaření v lesích nebo přístupové cesty k polím pro zemědělce. Prostřednictvím expertních rozhovorů se starosty se řešila nejen návaznost těchto cest v jednotlivých katastrech sdružených obcí a propojení cest mezi jejich katastry, ale i napojení cest mezi katastry okolních obcí.

V říjnu 2006, po prvních přípravách jsme se rozjeli naplno. Hned jsme se pustili do Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice. Na Vltavotýnsku jsme školili převážně pracovníky sociálních služeb ve standardech kvality poskytování sociálních služeb v Týně nad Vltavou a v Temelíně, kde jsou stále v provozu domovy s pečovatelskou službou, a funguje farní charita, která zajišťuje sociální služby po celém mikroregionu. V mikroregionu Lužnice jsme pomáhali zvýšit kvalifikaci pracovníkům sociálních služeb především v Bechyni. Domov seniorů v Bechyni však poskytuje některé ze svých služeb po celém mikroregionu Lužnice.