Odborné semináře pro Vltavotýnsko

Odborné semináře pro Vltavotýnsko

Osa: III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Opatření:  III.3.1 Vzdělávání a informace

Záměr: a) vzdělávací projekt

Projekt byl zaměřen hlavně na posílení absorpční kapacity mikroregionu Vltavotýnsko. MAS Vltava, o.s. provedla výzkum, jaké prostředky se subjektům v mikroregionu podařilo čerpat na své projekty v programovacím období 2004 - 2006.

Výzkum potvrdil závěry ze setkání starostů obcí, neziskových organizací a podnikatelů, na kterých vyplynulo, že největším problémem je orientace v pravidlech dotačních titulů, resp. PRV. Hlavním cílem projektu jsou vzdělávací semináře zaměřené na osu III Programu rozvoje venkova. Projekt byl logickým naplněním rozvojové strategie Vltavotýnska.

V průběhu roku 2008 a 2009 proběhlo celkem 10 cyklů vzdělávacích bloků, každý blok v rozsahu šest vyučovacích hodin a zahrnoval čtyři semináře.

Vzdělávací blok: Kulturní tradice venkova, Příležitosti rozvoje venkova, Cestovní ruch na venkově, Odborná exkurze

Vzdělávací blok: Účetní a daňové podmínky mikropodniků, Diverzifikace činností zemědělců v ČR a Rakousku - přednášejí se zkušenostmi z prostředí v Rakousku, zajištění překladu, Řízení mikropodniku, Legislativa v podmínkách začínajícího podnikatele

Vzdělávací blok: Kdo nám pomůže aneb jak se orientovat v dotačních titulech (EAFRD), Evropský projektový cyklus, Příležitosti rozvoje venkova, Management projektu

Každý účastník obdržel vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování jednotlivého vzdělávacího bloku.

Cílovou skupinou byly fyzické a právnické osoby se zájmem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení na venkově v rámci podporovaných aktivit osy III PRV, zejména z mikroregionu Vltavotýnsko.

Účastníci v závěru školení vyplňovali hodnotící dotazníky, ve kterých se mohli vyjádřit k úrovni vzdělávací akce, hodnotit její přínos a dávat případné návrhy pro následující akci.

Projekt pomohl zvýšit informovanost subjektů na venkově o možnostech Evropské unie pro rozvoj venkova a mobilizaci lidských, materiálních a finančních zdrojů venkova. V konečném důsledku projekt vedl ke zvýšení absorpční kapacity venkova a také k zapojování veřejnosti v otázkách rozvoje venkova.

Logo

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Logo