VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST
Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

V rámci IROP jsou vyhlášené výzvy na podporu Sociální infrastruktury – integrovaných projektů komunitně vedeného místního rozvoje na aktivity: Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení.


Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Od 1.9. je vyhlášena výzva na zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Cílem je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rzvoje zdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a osatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.
Bez zpracovaného MAP nelze žádat dále o podporu projektů do OP VK 2014 - 2020!!


Podpora sociálního podnikání

Srpen – listopad 2015


Školy mohou získat další peníze z evropských fondů

Ministerstvo školství připravilo před ukončením probíhajících operačních programů dvě výzvy pro základní a střední školy. Důvodem je efektivnější čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v posledních měsících dvě nové výzvy z probíhajících operačních programů zaměřené na žáky a učitele.


Výzva k předkládání žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství, odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství zahajuje dnem 31. 7. 2014 příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.


Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin. Výzva bude v aplikaci Benefit7 zveřejněna dne 27. 7. 2015, 10hod.


Výzva - Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV.


Výzva - Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV.


Evropská komise schválila OP Zaměstnanost!

Evropská komise 6. května 2015 schválila Operační program Zaměstnanost! Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz v programovém období 2014 – 2020.


Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.


Poslední týden na předkládání projektů do Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI
Poslední týden na předkládání žádostí do Výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI
Výzva č. 56 OP VK k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.