CESTOVNÍ RUCH, NNO KULTURA, SPORT
Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.


Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Vláda schválila dne 29. 7. 2015 aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Splnění standardů, resp. získání Osvědčení o splnění standardů, je nutnou podmínkou pro podání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“).


Financování projektů v IROP - základní informace pro příjemce

Zveřejnění dokumentů "Systém financování projektů v IROP" a "Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit specifických cílů dle typu příjemce" - základních informací pro příjemce.


Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev IROP na rok 2015, díky tomu může MMR vyhlásit v červenci první dvě výzvy na silnice a územní plány

Konal se 1. Monitorovací výbor IROP, na něm byl projednán harmonogram výzev IROP na rok 2015, tudíž již v červenci budou vyhlášeny první dvě výzvy.
„První výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu bychom chtěli vyhlásit již v průběhu července tohoto roku“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.


Brožury ke specifickým cílům IROP

Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byly zveřejněny aktualizované Brožury ke specifickým cílům IROP podle Programového dokumentu - schváleného Evropskou komisí dne 4. června 2015.


Klíčový Integrovaný regionální operační program dostal zelenou

Evropská komise 4. 6. 2015 schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.