Vzdělávání zem. podnikatelů v systému CC v ČR

Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR

Osa: I              Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Opatření:  I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
Záměr: b)         Odborné vzdělávání

Projekt řeší následující tématické okruhy:
a) požadavky Cross Compliance (SMR, GAEC)
b) problematika zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO)
c) ochrana vůči erozi půd, znečišťováním vod, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny
d) evideční povinnosti zemědělců.

Cyklus seminářů zemědělcům pomůže orientovat se v problematice požadavků na hospodaření:
a) jednotlivé semináře přinesou zemědělcům přehled dané problematiky a s pomocí lektorů si vyzkoušejí i praktické dopady jednotlivých probíraných témat. Bude kladen důraz na prevenci problémů a jejich případné řešení.
b) na každém semináři bude také prostor na dotazy a připomínky zemědělců k náplni výuky, oblasti týkající se probírané problematiky po zkvalitnění zpětné vazby
c) aktivační metody výuky pomohou účastníkům seminářů v hlubším pochopení problematiky, v osvojení dovedností a znalostí nutných pro efektivní zavádění a naplňování cílů a priorit Cross Compliance (GAEC, SMR, ochrana biodiverzity aj.).

 

Logo

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Logo