VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Od 1.9. je vyhlášena výzva na zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Cílem je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rzvoje zdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a osatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.
Bez zpracovaného MAP nelze žádat dále o podporu projektů do OP VK 2014 - 2020!!

Zahájení příjmu žádostí: 26. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016

Oprávněný žadatel:

  • obec, samostatná městská část hl. města Prahy
  • dobrovolný svazek obcí,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin
  • zájmové sdružení právnických osob nebo spolek – mikroregion

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů je stanovena podle úrovně zpracování MAP, nejméně však 0,5 mil. Kč a nejvíce 6 mil. Kč na projekt.