Spolek pro rozvoj regionu

Partnerské organizace

Vyhledávání

Přihlášení pro odběr novinek
VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Od 1.9. je vyhlášena výzva na zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Cílem je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rzvoje zdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a osatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.
Bez zpracovaného MAP nelze žádat dále o podporu projektů do OP VK 2014 - 2020!!

Zahájení příjmu žádostí: 26. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016

Oprávněný žadatel:

  • obec, samostatná městská část hl. města Prahy
  • dobrovolný svazek obcí,
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin
  • zájmové sdružení právnických osob nebo spolek – mikroregion

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů je stanovena podle úrovně zpracování MAP, nejméně však 0,5 mil. Kč a nejvíce 6 mil. Kč na projekt.