VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Poslední týden na předkládání žádostí do Výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

Cílem výzvy je zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury stávajících center popularizace vědy (Science Learning Center a Návštěvnických center), která byla podpořena z OP VaVpI v období 2011 – 2015 v rámci výzvy 1.3. Jedná se o instituce neformálního vzdělávání, které zpřístupňují problematiku vědy a výzkumu populárně-zábavnou formou co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeži. Jejich hlavním cílem je popularizace vědy a techniky za účelem přilákání mladé generace ke studiu přírodovědných a technických oborů a taktéž k budoucí kariéře ve vědě a výzkumu.

Přijatelnými příjemci budou příjemci podpory stávajících center popularizace (Science Learning center a Návštěvnických center), která byla podpořena v rámci výzvy 1.3. V rámci jednoho projektu se připouští účast více subjektů s podílem na způsobilých výdajích projektu. Zapojení dalších subjektů (partnera/partnerů projektu) musí splňovat požadavky stanovené v Příručce pro žadatele.

Žádosti v rámci této Výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde: http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/vyzva-c-9-3-zvyseni-atraktivity-a-rozvoj-vzdelavaci-infrastruktury-v-centrech-popularizace-propagace-a-medializace-vedy-a-techniky-po-3-op-vavpi.html