VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Poslední týden na předkládání projektů do Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

Cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech Konvergence prostřednictvím podpory rozvoje kvalitně vybavených aplikačně zaměřených pracovišť VaV v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnosti posiluje konkurenceschopnost regionu.

V rámci výzvy 3.2 budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení kvality stávajících výzkumných center s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků a to posílením jejich stávajících a nových aktivit souvisejících s jejich výzkumnými programy. Realizací výzvy dojde také k posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti. V neposlední řadě je výzva zaměřena na posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky center se zkušenostmi z VaV projektů spolupráce s aplikační sférou. Příjemcem mohou být pouze ty subjekty, které mají (nebo měly) podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci jedné z výzev PO 1 a nebo PO 2 (výzvy č. 1.1, 1.2 a 2.2). Takový subjekt (tedy žadatel i jeho partner) může předložit maximálně jednu projektovou žádost ve vazbě na jeden každý projekt jím realizovaný v rámci výše zmíněných výzev.  

Alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde: http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/vyzva-c-3-2-rozvoj-vyzkumnych-kapacit-podporenych-vav-center-po-2-op-vavpi.html