Aktuality

Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

V rámci IROP jsou vyhlášené výzvy na podporu Sociální infrastruktury – integrovaných projektů komunitně vedeného místního rozvoje na aktivity: Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení.

Příjem žádostí: 29.11.2016 – 31.10.2022

Podporované aktivity:

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

 • osobní asistence,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • odlehčovací služba,
 • raná péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby,
 • tísňová péče,
 • denní stacionář,
 • sociálně terapeutická dílna,
 • sociální rehabilitace,
 • centrum denních služeb,
 • služba následné péče,
 • sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • týdenní stacionář,
 • domov pro osoby se zdravotním postižením,
 • domov se zvláštním režimem.

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • sociální poradny,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • centra sociálně rehabilitačních služeb,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
 • zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup budov, nákup automobilu,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

Aktivita Sociální bydlení

 • pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

Oprávnění žadatelé:

Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace

Aktivita Sociální bydlení

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace

Výše podpory:

Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center:

 • minimální výše způsobilých výdajů není stanovena
 • maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč

Aktivita Sociální bydlení:

 • minimální výše způsobilých výdajů není stanovena
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012:

Obce: 15 mil. Kč

NNO, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč

 • maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU) je 99 mil. Kč

Území realizace:

 • území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD
 • výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Specifika a omezení:

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.