Archiv

Energetické úspory

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Příjem žádostí od 15. října 2015 do 14. října 2016.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení

Forma a výše podpory:

 • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH,
 • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100.000,- Kč (bez DPH).

Karla Šlechtová podporuje místní akční skupiny. Na jejich aktivity poskytne v nové výzvě z IROP 1,9 mld. korun

Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.

„Rozvoji venkova významně napomáhá činnost místních akčních skupin. Ty podporují vytváření pracovních příležitostí, rozvoj místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti. Právě proto je tato výzva směřována na podporu aktivit těchto skupin,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Podporované aktivity jsou zaměřeny na činnosti místních akčních skupin (dále také MAS) zejména při realizaci jejich strategií, posilování absorpčních kapacit nebo hodnocení žádostí o podporu. MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro své území. Aktivity jsou podrobně uvedeny ve Specifických pravidlech výzev pro žadatele a příjemce.
Oprávněnými žadateli jsou Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů místní akční skupiny a mají schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Tato povinnost neplatí pro výdaje na animaci školských zařízení. Žádosti o podporu lze podávat od 30. září 2015 do 30. června 2018, realizaci projektů musí MAS dokončit do 31. prosince 2023.

 


Odložení příjmu plných žádostí OP PIK o dva měsíce vychází vstříc podnikatelům i Ministerstvu pro místní rozvoj

Zahájení příjmu plných žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se posouvá o dva měsíce. Důvodem je nevyhovující technická funkčnost monitorovacího systému MS2014+.

Odložení příjmu plných žádostí OP PIK o dva měsíce vychází vstříc podnikatelům i Ministerstvu pro místní rozvoj. Zahájení příjmu plných žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se posouvá o dva měsíce. Důvodem je nevyhovující technická funkčnost monitorovacího systému MS2014+. Přetrvávající dílčí technické problémy v jednom z modulů systému znemožňují vyhodnotit předběžné žádosti včas a jsou překážkou v efektivním podávání plných žádostí. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek proto dnes osobním dopisem požádal ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, aby týmy obou ministerstev společně urychlily nápravu technických problémů monitorovacího systému a ten mohl bezchybně fungovat od začátku prosince.
"Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo prvním ministerstvem, které vypsalo výzvy na nové programovací období. Naší snahou tedy samozřejmě je, aby čeští podnikatelé mohli co nejdříve čerpat prostředky z evropských fondů. Paní ministryni Šlechtovou jsem proto informoval o více než dvouměsíčním odkladu startu příjmu plných žádostí. Během této doby musí dojít k opravení funkčních nedostatků systému, které zpomalují a zdržují vyhodnocování došlých předběžných žádostí. Součástí lhůty musí být i dostatečná doba na testování, aby byly všechny potřebné procesy bez potíží spuštěny k 1. 12. 2015 a podnikatelé tak mohli vkládat své žádosti bez dalšího prodlení. Nabídl jsem paní ministryni, aby se na týdenní bázi scházela pracovní skupina odborníků Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechInvest a koordinovala jednotlivé kroky při odstraňování nedostatků," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Podle generálního ředitele agentury CzechInvest Karla Kučery by odstranění technických problémů a odladění funkčnosti v jednom z modulů monitorovacího systému MS2014+ nemělo trvat po dokončení vyhodnocení a zpracování předložených předběžných žádostí déle než deset dnů.


Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

Od 8. září do 30. října 2015 jsou vyhlášené výzvy na podporu činností nestátních neziskových organizací (NNO) pro rok 2016.

Dotační oblasti
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb:
Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky organizací poskytující poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí: Systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou, podporující regionální rozvoj, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány naopak nebudou činnosti spojené s provozem NNO, ani aktivity, které mohou být nebo jsou podpořeny z jiných zdrojů (členských příspěvků Evropských strukturálních a investičních fondů apod.).

Podpora činnosti Horské služby ČR

Oprávněný žadatel:

 • spolek,
 • obecně prospěšná společnost,
 • zájmové sdružení právnických osob,
 • nadace a nadační fondy.
   

Povinné přílohy žádosti:
projekt, na který nezisková organizace žádá neinvestiční dotaci pro rok 2016
podrobný rozpočet projektu

fotokopie následujících dokladů:
o registraci žadatele (např. stanovy občanského sdružení registrované u Ministerstva vnitra, výpis z rejstříku obecně-prospěšné společnosti u rejstříkového soudu apod.),
o registraci u příslušného finančního úřadu a na Českém statistickém úřadě,
zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření za rok 2014, schválenou nejvyšším orgánem žadatele (např. členskou schůzí, valnou hromadou apod.), včetně řádné roční účetní závěrky,
doklad (případně čestné prohlášení) o způsobu, jakým žadatel vypořádal své závazky se státním rozpočtem za rok 2014.


Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Od 1.9. je vyhlášena výzva na zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Cílem je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rzvoje zdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a osatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.
Bez zpracovaného MAP nelze žádat dále o podporu projektů do OP VK 2014 - 2020!!

Zahájení příjmu žádostí: 26. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016

Oprávněný žadatel:

 • obec, samostatná městská část hl. města Prahy
 • dobrovolný svazek obcí,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin
 • zájmové sdružení právnických osob nebo spolek – mikroregion

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů je stanovena podle úrovně zpracování MAP, nejméně však 0,5 mil. Kč a nejvíce 6 mil. Kč na projekt.


Posun příjmu plných žádostí v OPPIK

Nestihli jste termín, chcete žádat a máte připravený projekt?
Do programu Inovace, Potenciál, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu byl příjem žádostí prodloužen do 1. 10. 2015.
Přijďte a my Vám pomůžeme, nenechte nic náhodě!

S ohledem na velké množství předběžných žádostí podaných v posledních dnech příjmu a provozně-technické důvody došlo k posunu zahájení příjmu plných žádostí o podporu u následujících výzev pro programy podpory OP PIK: Inovace, Potenciál, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu, a to na 1. 10. 2015.
U těchto výzev se zároveň prodlužuje příjem plných žádostí o 1 měsíc, aby byla zachována předem deklarovaná lhůta příjmu plných žádostí. Současné podmínky by totiž plně nerespektovaly pravidlo rovného transparentního přístupu pro žadatele s ohledem na vyhodnocení předběžných žádostí v čase a mohly by případně ohrozit rovné startovací postavení při podávání plných žádostí.
Lhůta na způsobilost výdajů běží již od data podání předběžné žádosti, v tomto k žádné změně nedochází.


První výzvy do OP PIK skončily. Podnikatelé přihlásili přes tři tisíce projektů

První kolo žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), které ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo koncem května, skončilo pro některé výzvy 31. srpna 2015. O podporu podnikatelé zažádali již pro více než 3 300 projektů. Podávání plných žádostí bude spuštěno k 1. říjnu 2015.

První kolo výzev do OP PIK zaznamenalo úspěch. Zájem podnikatelů se plně projevil v samém závěru běžících výzev - více než 40 procent všech žádostí totiž bylo podáno v posledních deseti dnech.


Podpora sociálního podnikání

Srpen – listopad 2015

Chcete založit integrační sociální podnik nebo rozšířit kapacitu podniku prostřednictvím nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Máte zájem zaměstnávat a tím sociálně začleňovat znevýhodněné osoby na trhu práce? Pokud jste:

a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;

b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • evropská společnost
 • evropské hospodářské zájmové sdružení
 • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).

Na Váš projekt můžete získat podporu až 6 000 000 korun českých!!!


Ministerstvo zemědělství podpořilo neziskové organizace 74 miliony korun

Ministerstvo zemědělství v rámci programu Dotace nestátním neziskovým organizacím finančně podpořilo celkem 57 neziskových organizací částkou zhruba 74 miliony korun.

Otevřeného výběrového řízení se zúčastnilo celkem 127 organizací, které žádaly v rámci 149 projektů o více než 162 milionu korun. Rozpočet Ministerstva pro tento program je však 75 milionu korun. „I v letošním roce jsme vzhledem k vysokému počtu žádostí velmi pečlivě posuzovali, které z neziskových organizací nakonec Ministerstvo finančně pomůže,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Hodnotící komise po posouzení všech 149 projektů nakonec podpořila 57 neziskových organizací. Nejvyšší částka, a to více než 21 milionů korun, půjde na podporu činnosti Českého svazu včelařů, který se zaměří na vzdělávání, společensky prospěšnou činnost, tlumení nemocí včel či plemenářskou práci.

Dalších 2,2 milionu korun půjde na výchovu a vzdělávání mladých chovatelů, na podporu vybraných druhů ryb dostane Moravský rybářský svaz téměř milion. Částku 4,3 milionu korun získá sdružení Neratov, které provozuje osm chráněných dílen zaměstnávajících lidi s různými formami postižení. „Jsem velmi rád, že Ministerstvo finančně pomáhá i postiženým se lépe začlenit do společnosti,“ uvedl ministr Jurečka.


186 milionů EUR je připraveno pro rozvoj česko-saského příhraničí

Jako první program přeshraniční spolupráce byl o víkendu spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Stalo se tak necelé dva měsíce po schválení Evropskou komisí.

„Všem žadatelům bych ráda popřála štěstí při podávání projektových žádostí a mnoho úspěchů při jejich realizaci. Sama jsem zvědavá, jaké nápadité projekty se v česko-saském příhraničí objeví a propojí tak vztahy na obou stranách,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.   

Žadatelé mohou již nyní podávat své projektové žádosti ve 4 tematických osách:
- přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
- ochrana životního prostředí a využití přírodního kulturního dědictví
- investice do vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení
- podpora institucionální a občanské spolupráce včetně Fondu malých projektů

Pro celé programové období disponuje Program spolupráce dohromady 186 miliony EUR, z nichž téměř 158 mil. pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podobně jako v minulém období je programové území na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na německé  straně saskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz včetně samostatných svobodných měst Drážďany a Chemnitz a dvou durynských okresů Greiz a Saale-Orla.
Čeští žadatelé mohou své projektové záměry konzultovat nejen na zmíněných krajských úřadech, nýbrž také přímo v programovém území během tzv. konzultačních dnů, které poskytují společně pracovníci krajských úřadů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje společně s pracovníky Společného sekretariátu se sídlem v Drážďanech. Kdy se konkrétní konzultační dny právě konají, se dozvíte na adrese
http://www.sn-cz2020.cz/media/cz/Terminy.pdf    .
Pro úspěšné podání projektových žádostí je žadatelům dále doporučeno seznámit se s programovou dokumentací. Kromě Programového a Realizačního dokumentu, které upravují zaměření a technické parametry Programu, mají čeští žadatelé k dispozici také „Příručku pro české kooperační partnery – podávání žádosti“, která žadatele seznámí s pravidly nového programu a podrobně provede procedurou podání, kontroly, hodnocení a schvalování projektové žádosti. Její aktuální znění a další dokumenty Programu naleznete na adrese http://www.sn-cz2020.eu/media/cz/Informace.pdf    .
On-line portál pro podávání žádostí je k dispozici na adrese www.sn-cz2020.cz    .


Kotlíkové dotace

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech.

Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele - fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %.

 Základní pravidla pro fyzické osoby (.pdf - 226.04 KB)
Seznam prioritních obcí (.pdf - 280.33 KB)
Seznam energetických specialistů ZDE.

Kontakty:

Ing. Martin Plucha, pracovník pro kohezní politiku, tel: 386 720 189, plucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kostíková, pracovník pro kohezní politiku, tel: 386 720 159, kostikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Vanda Pánková, vedoucí oddělení evropské integrace, tel: 386 720 162, pankova@kraj-jihocesky.cz

 


Kraj dává na obnovu venkova nejvíc peněz, řekl hejtman ministryni

Největším balíkem peněz ze všech krajů podporuje obnovu venkova právě ten náš Jihočeský hejtman Jiří Zimola to řekl ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové ve středu 5. srpna v Českých Budějovicích, kam dorazila v rámci celorepublikových pracovních cest po krajích.
„Do Programu obnovy venkova v součtu s pomocí pro činnost místních akčních skupin jsme letos vyčlenili 100 milionů korun,“ upřesnil Zimola s tím, že se jedná zhruba o 40 milionů více, než před 10 lety, tedy v roce 2005.

O tom, že se nejedná o zbytečně vynaložené prostředky, se hejtman přesvědčuje dnes a denně. „Dělá mi opravdu radost, když vidím, jak se jihočeský venkov proměňuje k lepšímu. Nejedná se přitom o žádný skanzen, ale o kvalitní místo pro život,“ zdůraznil.
Šlechtová mu v tom dává za pravdu. „Jižní Čechy jsou opravdu nádherné. A se svými památkami a přírodou mají obrovský potenciál, zejména z pohledu cestovního ruchu,“ sdělila ministryně.
Zimola v souvislosti s tím naznačil, že kraj nyní připravuje aktualizaci koncepce cestovního ruchu. „Jejím cílem je, aby se nám peníze, které do tohoto odvětví dáme, zase vrátili,“ míní.

S podporou fondů EU se plánuje jižní tangenta Budějovic i rekonstrukce knihovny. Hejtman zároveň připomněl, že čerpání evropských fondů v programovacím období 2007 až 2013 bylo úspěšné. Díky Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad plynulo do jižních a západních Čech z 18,4 miliardy korun vyčleněných Evropskou unií už více než 9 miliard a smlouvy na tyto projekty dosahují částky 15 miliard.

Zimola rovněž ministryni nastínil, jaké projekty s podporou evropských peněz plánuje kraj na období 2014 až 2020. „Jedná se například o jižní tangentu Českých Budějovic za 860 milionů korun, obchvat Srubce za 416 milionů, vybudování kulturního centra Jihočeské Alšovy Jihočeské galerie za 300 milionů, rekonstrukci a přístavbu budovy Jihočeské vědecké knihovny za 250 milionů, rekonstrukci psychiatrie ve strakonické nemocnici za 220 milionů, zlepšení materiálně technického vybavení zdravotnické záchranné služby za 209 milionů či podporu kariérového poradenství na základních školách Jihočeského kraje za 150 milionů korun,“ uvedl.

Zimola s ministryní dále jednali také o zákonu o veřejných zakázkách či o sociálním bydlení. „Chci, aby zástupci krajů, měst i obcí věděli, že v mém ministerstvu mají, a to nejen při čerpání evropských dotací, oporu,“ uzavřela Šlechtová.


Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.

„Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Alokace finančních prostředků

Operace

Alokace

Investice do zemědělských podniků

3,28 mld. Kč

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

973 mil. Kč

Lesnická infrastruktura

345 mil. Kč

Technika a technologie pro lesní hospodářství

190 mil. Kč

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

603 mil. Kč

Všechny operace navazují na opatření PRV pro období 2007 – 2013. V příloze uvádíme přehled hlavních změn oproti tomuto programovému období.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 2014 – 2020 pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - PRV ČR na období 2014 - 2020 a příslušná osa/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 - 2020.

Přílohy

Hlavní změny podmínek pro 1. kolo příjmu žádostí (PDF, 150 KB)


Programy Evropské územní spolupráce postupně vyhlašují výzvy

Po schválení většiny programů Evropské územní spolupráce pro programové období 2014 – 2020 Evropskou komisí v průběhu června 2015 se netrpělivě očekávané termíny výzev k předkládání prvních projektových žádostí staly středem zájmu projektových žadatelů. Zejména pak v programech přeshraniční spolupráce. Neschválené zatím zůstávají pouze programy Interreg DANUBE a INTERACT III, který ovšem svým zaměřením není určen pro realizaci konkrétních projektů. Jejich schválení se předpokládá na podzim 2015.

Výzvy pro příjem projektových žádostí byly již vyhlášeny u programů nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika. Také termíny výzev k předkládání projektových žádostí u zbývajících programů již dostávají konkrétní časové obrysy spadající většinou do čtvrtého čtvrtletí roku 2015. Konkrétnější přehled plánovaného vyhlašování výzev u jednotlivých programů podává tabulka níže. V návaznosti na vyhlašování výzev se první schvalování projektů předpokládá koncem roku 2015 a v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016.


Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

Program: Dohoda o partnerství
Doba platnosti: 1. 8. 2015 0:01 - 31. 12. 2015 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
Další informace: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 - 2020 ve venkovském území ČR pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Místní akční skupiny mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje je získání Osvědčení o Standardizaci MAS. Příjem žádostí o standardizaci probíhal v termínu od 24. 11. 2014 do 30. 6. 2015. V případě, že MAS úspěšně splní standardy a je připravena předložit žádost o podporu integrované strategie, požádá Státní zemědělský intervenční fond o vydání Osvědčení o Standardizaci. Osvědčení budou vydávána ze strany Ministerstva zemědělství do 31. 12. 2015.

Na základě řádně schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (dále též „SCLLD“) bude možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat podporu pro realizaci integrovaných projektů žadatelů (příjemců) v rámci Integrovaného operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo Životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství).

 


65 milionů na akutní sanace černých skládek. Ministr Brabec vyhlašuje další výzvu pro kraje a obce

MŽP včera schválilo 4 žádosti na sanaci černých skládek z první výzvy se 100milionovou alokací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na odstranění černých skládek či akutních ekologických havárií nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí. Dnes startuje nová výzva, pro kraje a obce je v ní připraveno 65 milionů Kč.

V první výzvě SFŽP ČR přijal 8 projektových námětů, z nichž na základě posudků České inspekce životního prostředí a Ministerstva životního prostředí postoupily do dalšího kola 4 projekty téměř za 48 milionů korun, ty včera schválil ministr životního prostředí Richard Brabec [1].

„Plním tím slib, který jsem dal v únoru při prohlídce polorozpadlého areálu bývalé Schindlerovy továrny v Brněnci. S těmito nebezpečnými areály, tedy přesněji řečeno časovanými bombami, které se nacházejí po celé republice, je třeba něco udělat. Nezbavujeme tím finanční zodpovědnosti vlastníky těchto areálů – obce a kraje budou totiž i nadále finance od nich vymáhat. Jako zodpovědný stát ale chceme chránit zdraví obyvatel a životní prostředí před akutním nebezpečím,“ říká ministr Richard Brabec. „V březnu jsme připravili dotační program, v dubnu vyhlásili výzvu a nyní jsme schválili první žádosti,“ rekapituluje naplněný ambiciózní harmonogram ministr a dodává: „Věřím, že budou i impulsem pro další kraje a obce, které se potýkají s obdobnými problémy a chtějí tyto akutní havárie konečně začít řešit.“

Peníze budou směřovat k úspěšným žadatelům z Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Právě areál VITKA v Brněnci se stal pilotním projektem sanačních zásahů, které jsou z 80 % hrazeny z dotací Národního programu Životní prostředí. Finanční příspěvek se pohybuje v rozmezí 67–80 % z celkových způsobilých nákladů. Celkem tak Fond vyplatí přes 34 milionů korun.

„Jakmile příjemce doloží uzavřené realizační smlouvy na likvidaci skládek, jsme připraveni s ním uzavřít smlouvu a poskytnout dotaci,“ komentuje další postup ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Přístup žadatelů z prvního kola byl opravdu příkladný, spolu s podporou ČIŽP jsme za velmi krátkou dobu vše zvládli a sanace může začít,“ dodává Valdman.

V nové výzvě je 65 milionů a více času na přípravu

Ministerstvo životního prostředí pro další zájemce o dotace vyhlašuje druhou výzvu a z finančních prostředků SFŽP ČR je nyní pro kraje a obce s rozšířenou působností připraveno 65 milionů korun na odstranění nelegálních skladů odpadů a také na akutní sanační zásahy, které odvrátí nebo minimalizují riziko vzniku ekologické havárie.

Cílem dnes vyhlášené výzvy je odstranění a rekultivace černých skládek a zajištění řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí bezprostřední ohrožení životního prostředí a lidského zdraví. Podporu získají nejen projekty na akutní sanační zásahy, kde není původce známý či neexistuje, ale i projekty, kdy odpovědný subjekt nápravu havarijního stavu neřeší nebo ji není schopen řešit. V takových případech budou náklady na nezbytná opatření následně vymáhány po majiteli nebo původci havárie.

Aktuální výzva je dvoukolová. První kolo odstarotovalo 31. 7. 2015 a na jeho konci budou vybrány projektové náměty s vysokým stupněm akutního rizika ohrožení. V druhém pak Fond vyzve uchazeče, aby podali žádost o podporu.

Zájemci o dotaci mohou podávat své projekty k posouzení na SFŽP ČR prostřednictvím kraje do 30. září do 14 hodin. Všechny dokumenty potřebné k podání projektového námětu, včetně textu výzvy najdete na této adrese

 


Informace o prvních výzvách v Operačním programu Rybářství 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství informuje, že v říjnu budou moci žadatelé poprvé podávat Žádosti o podporu v rámci prvních výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (OP Rybářství 2014 – 2020). Pro podniky akvakultury je připraveno více než 250 mil. Kč.

V těchto výzvách Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé podávat Žádosti o podporu na projekty v opatření:

2.1. Inovace

Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu. Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt. Opatření je zaměřeno na podporu inovativních metod a technologií – produktových a procesních inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

2.2., záměr a) Investice do akvakultury

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok, nebo s produkcí raných vývojových stádií ryb v realizované fakturační ceně vyšší než 25 000 Kč za rok. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům. Opatření je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Podpora je určena pro podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Opatření je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů. Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů. Opatření podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

5.3. Investice do zpracování produktů

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Opatření je zaměřeno na podporu investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků zpracovávajících ryby a výstavbu zpracoven ryb.

Pravidla pro žadatele a příjemce budou nejpozději v polovině srpna zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Žádosti o podporu budou přijímány pouze plně elektronickou cestou na Státním zemědělském intervenčním fondu prostřednictvím Portálu farmáře. Pro komunikaci se SZIF a podání (zaslání) Žádosti o dotaci si žadatel musí zřídit osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).

Základní nastavení postupu administrace a poskytování dotací se příliš neliší od programového období 2007 – 2013, avšak v souladu s právními předpisy EU a jednotným metodickým prostředním v gesci Ministerstva pro místní rozvoj došlo k některým změnám.

V rámci hodnocení projektů je cílem vybrat k financování kvalitní projekty, které budou splňovat cíle programu. K tomu je třeba zajistit, aby projekty splňovaly aspekty kvality projektů, kterými jsou: účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost, proveditelnost projektu a soulad s horizontálními tématy. Stanovená hodnotící kritéria kladou na jednotlivé aspekty důraz a jsou použity pro jejich zajištění různé způsoby hodnocení.

Mezi změny patří kontrola zadávacích / výběrových řízení již před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pravidla pro zadávání a realizaci výběrových řízení budou zveřejněna současně s Pravidly pro žadatele a příjemce. K dalším změnám patří snížení výše podpory z 60 % na 50 % způsobilých výdajů, zřízení Přezkumné komise, sledování příjmů vytvořených projektem a jejich odečítání od podpory.


Školy mohou získat další peníze z evropských fondů

Ministerstvo školství připravilo před ukončením probíhajících operačních programů dvě výzvy pro základní a střední školy. Důvodem je efektivnější čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v posledních měsících dvě nové výzvy z probíhajících operačních programů zaměřené na žáky a učitele.

Aktuální je v tuto chvíli výzva č. 57, která pomůže školám se zkvalitněním praktické výuky. Z financí si budou moci nakoupit například vybavení pracovních dílen. Výzva byla vyhlášena na webu MŠMT dne 15. 7. 2015, ukončení výzvy a současně i předkládání projektových žádostí na MŠMT bude 28. 8. 2015 do 13,00 hodin. Vyplňování žádostí o podporu v aplikaci Benefit7 bude možné nejpozději od 27. července 2015. Alokace na tuto výzvu je 460 mil. Kč.

Realizace těchto projektů bude zahájena 1. září 2015 a musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2015.

Pro maximální zjednodušení budou projekty realizovány formou těchto šablon klíčových aktivit:

- Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (včetně vybavení školní dílny).

- Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

- Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

- Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/ německém/francouzském  jazyce formou blended learningu.

Již v dubnu a květnu 2015 byla vyhlášena výzva č. 56, která umožní vyslat žáky a učitele na stáž do zahraničí, kde si mohou zlepšit své jazykové znalosti. Zaměřena je také na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách a na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Realizace projektů této výzvy byla zahájena 1. 7. 2015 a musí být ukončena také nejpozději do 31. 12. 2015. Původní alokace 800 mil. Kč byla z důvodu velkého zájmu základních a středních škol téměř zdvojnásobena.

Více zde:

http://www.op-vk.cz/


1. výzva a Kick-Off konference programu Interreg DANUBE

Interreg DANUBE vyhlásí 1.výzvu v rámci Kick-Off konference 23.září v Budapešti.
Program Nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE má zpracované konečné znění programového dokumentu a nyní po zapracování připomínek čeká na své přijetí Evropskou komisí.

Mezitím byl stanoven datum zahájení první výzvy k předkládání návrhů projektů, výzva bude otevřena 23. září 2015. K jejímu vyhlášení dojde na Zahajovací konferenci, která se koná 23. - 24. 9. v Budapešti. Bližší informace, program a registrační formulář naleznete na webu: www.dtpevent.eu . Žádosti mohou být podány do všech 4. tematických priorit. Další informace společně s balíčkem pro žadatele bude zveřejněn před výzvou. 


Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Vláda schválila dne 29. 7. 2015 aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Splnění standardů, resp. získání Osvědčení o splnění standardů, je nutnou podmínkou pro podání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“).

Aktualizace se týká změn termínů pro standardizaci místních akčních skupin (dále jen „MAS“). Státní zemědělský intervenční fond, který provádí posuzování standardů MAS, bude MAS informovat o splnění standardů, ale zároveň ponechá žádost otevřenou pro doplnění a zajistí kontrolu případných změn, dokud se nebude MAS chystat podat žádost o podporu SCLLD. V případě, že MAS úspěšně splní standardy a je připravena předložit žádost o podporu SCLLD, požádá Státní zemědělský intervenční fond o vydání Osvědčení o Standardizaci. Osvědčení budou vydávána ze strany Ministerstva zemědělství do 31. 12. 2015. Aktualizovanou Metodiku naleznete v příloze k tomuto článku.

Přílohy
Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 (PDF, 369 KB)


Výzva k předkládání žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství, odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství zahajuje dnem 31. 7. 2014 příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Akreditace bude provedena v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000 o dalším vzdělávání v resortu.

Příjem žádostí bude ukončen 30. 11. 2015. Bližší podmínky akreditace jsou uvedeny v Příloze.

Žádosti, prosím, zasílejte na adresu:
Ministerstvo zemědělství
odbor 17010
Ing. Josef Dvořák
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy
Formulář žádosti o akreditaci (DOCX, 12 KB)
Podmínky akreditace (DOCX, 18 KB)
Čestné prohlášení lektora (DOCX, 13 KB


Karla Šlechtová otevírá brány žadatelům! IROP vyhlásí první výzvy k podávání projektů na silnice a územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v pátek (31. 7.) první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností.

První výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu přicházejí necelé dva měsíce od schválení programu Evropskou komisí. Do konce roku plánujeme v rámci IROP vyhlásit celkem 19 výzev v různých oblastech v celkové hodnotě více jak 37 mld. Kč,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. K dispozici budou od data vyhlášení výzev veškerá pravidla a příručky pro příslušné výzvy včetně možnosti zadávat data o projektu do monitorovacího systému. Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR v jednotlivých krajích. Kontakty na tyto pracovníky jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/
První výzva v IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ spadá pod specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a bude vyhlášena od 31. července 2015. Žádosti o podporu si od tohoto data mohou kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, připravovat v monitorovacím systému tak, aby je měly kompletní a od 21. září 2015 do 31. března 2017 je definitivně mohly předložit k hodnocení. Projekty pak budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být dokončena do 31. října 2018. Podpora bude směřovat na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Na tuto výzvu je připraveno více než 10 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Druhá výzva v IROP „Územní plány“ je aktivitou specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje a bude také vyhlášena od 31. července 2015. Žadatelé mohou v monitorovacím systému vytvořené kompletní žádosti předkládat od 14. září 2015 do 31. března 2017 a i ty budou hodnoceny průběžně dle jejich podání. Realizace projektů pak musí být dokončena do 31. prosince 2019. Předmětem projektů může být pořízení územního plánu obce s rozšířenou působností nebo jeho změna. Žádat o podporu mohou pouze obce s rozšířenou působností. Alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 535 milionů korun.
Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP budou v den vyhlášení výzev zveřejněna Specifická pravidla výzvy pro žadatele a příjemce a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, závazná pro celý Integrovaný regionální operační program.
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     .
Monitorovací systém evropských dotací běží zhruba dva měsíce. Nyní je v něm založeno přes 6 500 žádostí o dotace v celkové hodnotě 63,4 mld. Kč. 
Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je k dispozici na  webových stránkách  http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.


Kotlíkové dotace v aktuální Prioritě

Aktuální vydání Priority se soustředí na popsání fungování „kotlíkových dotací“. Ty mohou prostřednictvím krajů čerpat domácnosti na výměnu zdrojů vytápění i provedení takzvaných mikroenergetických opatření. V rámci kotlíkových dotací bude mezi domácnosti přerozděleno z Operačního programu Životní prostředí devět miliard korun. Systém funguje tak, že požádat o peníze musí nejdříve jednotlivé kraje České republiky, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům.

Priorita obsahuje návodné texty, jak získat kotlíkovou dotaci i rozhovor na téma kotlíkových dotací s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a jeho náměstkem Janem Křížem. Nechybějí ani vyjádření jednotlivých krajů České republiky, v nichž jejich zástupci uvádějí, jak budou kotlíkové dotace administrovat.
Aktuální vydání Priority se také věnuje právě vyhlášeným výzvám z Operačního programu Životní prostředí a přináší i rozhovor se zástupcem Evropské komise Christosem Gogosem, který je za chod Operačního programu Životní prostředí zodpovědný.
Christos Gogos v rozhovoru mimo jiné říká: „Některé roky byly z hlediska řízení programu bohužel ve znamení neustálých personálních změn v resortu životního prostředí České republiky. To byl velký problém, protože nejenže se měnili ministři, ale s nimi i jejich podřízení, kteří měli strukturální fondy na starosti. To fungování operačního programu neprospívalo. Poslední dva roky se situace stabilizovala, což je i důvod, proč nyní program opět funguje.“
V aktuálním čísle Priority nechybějí ani články, které popisují úspěšně zvládnuté projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí, aktuality z resortu životního prostředí i přesné znění vyhlášených výzev z Operačního programu Životní prostředí. Odběratelé tištěné Priority se navíc mohou těšit na druhý díl průvodce „Půjdem tudy…“.

Priorita 7-8 /2015


Kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj v jednotlivých krajích

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Tato státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj bude pro programové období 2014-2020 zprostředkujícím subjektem Integrovaného regionálního operačního programu.

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu informuje, že byly uveřejněny kontaktní informace na nově zřizované pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu.  Kontaktní pracovníci z jednotlivých poboček budou poskytovat konzultace týkající se tohoto programu. Kontakty naleznete zde


Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

Příjem žádostí proběhne pro následující operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.
4.3.2 Lesnická infrastruktura
Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Žadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu.
Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, jsou v současné době téměř dokončena a jejich schválení a zveřejnění proběhne v druhé polovině července 2015. K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v záložce Dotace/Program rozvoje venkova 2014-2020.
Základní nastavení dotací zůstává stejné jako v předchozím programovacím období, ale je nutné upozornit na několik novinek.
První z nich je hodnocení finančního zdraví, které bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 vyjma opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. Schválená metodika včetně excelového nástroje pro výpočet finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/metodika-posuzovani-financniho-zdravi-u-1.html)
Další významnou změnou bude oblast realizace a dokladování zadávacích/výběrových řízení. Pro tuto oblast je v novém programovacím období zpracována detailní metodika včetně formulářů, která bude zveřejněna současně s Pravidly pro žadatele. Největší změnou bude povinnost žadatele/příjemce dotace doložit výsledky výběrového/zadávacího řízení již před schválením Žádosti o dotaci, resp. před podpisem Dohody o poskytnutí dotace.


Příjem žádostí bude probíhat 14 dní, přičemž Žádosti o dotaci budou zájemci registrovat přes Portál Farmáře (přístup přes www.szif.cz).
Ministerstvo zemědělství bude pořádat 3 semináře pro příjemce dotace týkající se prvního kola příjmu žádostí, a to v následujících termínech:

24. srpna 2015 – Praha, Ministerstvo zemědělství
28. srpna 2015 – České Budějovice, Pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země živitelka 2015
první polovina září 2015 – Morava (termín a místo bude upřesněno)

Pozvánky na semináře včetně programů a organizačních pokynů budou zveřejněny na internetových stránkách www.eagri.cz v záložce Dotace/Program rozvoje venkova 2014-2020. Doplňovat je budou regionální školení organizovaná Státním zemědělským intervenčním fondem.


Ministerstvo zemědělství poskytne ještě letos na podporu sociálního zemědělství 50 milionů korun

Zajistit zaměstnání lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, je cílem programu sociálního zemědělství, na který dá letos Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Peníze jsou určeny na investice i provoz. Čerpat je může zemědělec, který se zaváže zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby po dobu minimálně 5 let a vytvoří pro ně pracovní místa.

„Chceme podporovat zodpovědné zaměstnavatele i lidi, kteří jsou na trhu práce nějakým způsobem znevýhodněni a zároveň pomůžeme udržet zaměstnanost v zemědělství a na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Zemědělec, který zaměstná znevýhodněné osoby, může na jeden projekt získat zvýhodněnou půjčku až 5 milionů korun prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.
Práce v oblasti sociálního zemědělství vychází z potřeb zaměstnavatele a možnosti zdravotně postižených se na této činnosti podílet. Patří sem jak zemědělské, sadařské a zahradnické práce, ale i potravinářství a zpracovatelská činnost. Zaměstnavatel, který vytvoří více než polovinu pracovních míst pro zdravotně postižené, získává statut chráněného pracoviště, tzn. výrobky a práce lze použít jako náhradní plnění pro odběratele.
Cílem sociálního zemědělství je nabízet a vytvářet služby, nová pracovní místa, vzdělávací aktivity a poskytovat různé druhy terapií pro lidi se specifickými potřebami, a to za využití dostupných zemědělských zdrojů v daném místě. Projekt sociálního zemědělství funguje například na dvou pilotních pracovištích v Neratově a Týně nad Vltavou.


Ministr Marian Jurečka: Soutěž Vesnice roku motivuje obyvatele k zájmu o rozvoj a zvelebování jejich obce

Ocenění Oranžová stuha za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku dnes předal zástupcům obce Haňovice na Olomoucku ministr zemědělství Marian Jurečka. Slavnost se konala v obci Černotín, která je krajským vítězem soutěže Vesnice roku a získává Zlatou stuhu.

„Soutěž Vesnice roku plní svůj cíl, protože motivuje obyvatele zvelebovat a rozvíjet jejich obce a je důkazem toho, že aktivní přístup občanů přináší konkrétní výsledky. Pro Ministerstvo zemědělství je rozvoj venkova jednou z priorit, proto se soutěže účastní jako jeden ze čtyř vyhlašovatelů již po deváté,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Cílem ocenění Oranžová stuha je vyhledat a ohodnotit obec, která nejlépe spolupracuje se zemědělskými a lesnickými subjekty. Posuzuje se například spolupráce s místními zemědělskými podniky v oblasti péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, spolupráce při výrobě místních produktů a jejich marketingu, při využití netradičních zdrojů energie, ale třeba i celkové zapojení zemědělců do kulturního dění v obci.
Černotín i Haňovice postupují do celostátního kola, kde je v září 2015 zhodnotí odborná komise. Vítěz titulu Oranžová stuha roku 2015 bude vyhlášen 24. září v Senátu. Letos se do 21. ročníku soutěž Vesnice roku přihlásilo 210 obcí.
Oranžová stuha je součástí soutěže Vesnice roku, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí.


SFŽP ČR spouští registraci do seznamu výrobců pro "kotlíkové dotace"

Statní fond životního prostředí ČR spouští registraci do seznamu výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Seznam je otevřený pro výrobce kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů splňujících požadavky uvedené v „Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 – Výzva pro kraje č. 1“ a současně požadavky Nařízení Komise č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (v případě kotlů na zemní plyn a tepelných čerpadel) a Nařízení Komise 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva. Soulad s těmito předpisy je doložen prohlášením certifikačního orgánu, který provedl posouzení shody tohoto výrobku s příslušnou technickou normou a provedl zkoušky potřebné k tomuto prohlášení. Současně je vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna uvažovaná paliva (tj. taková, k jejichž výlučnému použití se uživatel zaváže, přičemž tato skutečnost může být předmětem kontroly) a všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje.

Kontaktní adresou pro registraci do seznamu je: kotliky-registrace@sfzp.cz

 


Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 OPŽP

Na webových stránkách byl zveřejněn střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 pro Operační program Životní prostředí.

Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 je indikativním plánem pro vyhlášení výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a slouží k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat. S ohledem na maximální snahu poskytovat potenciálním žadatelům relevantní informace bude ale usilováno o to, aby případné úpravy byly realizovány pouze v případě, kdy to bude skutečně vynuceno okolnostmi a s co nejmenším dopadem na proces přípravy žádostí na straně potenciálních žadatelů.

Harmonogram výzev naleznete v sekci Dokumenty na našich webových stránkách.
Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018
Harmonogram výzev na rok 2015 - verze 2


Příjem žádostí skončil. 4322 žádostí za více než 995 milionů korun, Nová Zelená Úsporám pro rodinné domy je vyčerpána.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 15. červenci 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů. Žadatelé o příspěvek měli v letošní výzvě k dispozici celkem 900 milionů korun, které vyčerpali přesně za dva měsíce.

Zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám mohli své žádosti podávat od 15. května až do 15. 7. 2015. Během této doby bylo Státním fondem životního prostředí ČR přijato celkem 4322 žádostí za více než 995 milionů korun. Loni trval příjem žádostí 9 měsíců, během kterých majitelé rodinných domů zaregistrovali přes 6000 žádostí téměř za 1,4 miliardy.
„Zmíněná čísla nejlépe dokazují, že nová opatření, která jsme zavedli, fungují. Pro letošek jsme nastavili podmínky tak, aby na dotace dosáhli i ti, kteří si nemohou dovolit nákladnější rekonstrukce a chystají se zateplovat postupně. Mimořádný zájem ze strany žadatelů ukazuje, že naše cesta byla správná,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Nejvíce žádostí přišlo tradičně z Moravskoslezského a Středočeského kraje. Nejmenší zájem o příspěvky byl v Praze, Libereckém a Karlovarském kraji. Co se týče opatření, velmi žádaná byla oblast A.2 na komplexní renovace a novinková oblast A.0 na dílčí zateplení rodinných domů.

„Administrace podaných žádostí běží na plné obrátky. V případě bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření garantujeme jejich proplacení do 9 týdnů,“ slibuje Valdman.
Ministr životního prostředí Richard Brabec doplňuje: „Pokud někdo nestačil o dotaci požádat, další šanci bude mít ještě tento rok. Během podzimu plánujeme spuštění dlouhodobé kontinuální výzvy Nová zelená úsporám s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb emisních povolenek, u nichž předpokládáme výrazně vyšší budoucí výnosy.“
A na závěr ministr Brabec přidává dobrou zprávu: “Novou výzvu na NZÚ bude možné od podzimu vhodně kombinovat s připravovanými kotlíkovými dotacemi. V jejich rámci bude možné získat dotace na kotle na pevná paliva - uhlí a biomasu a jejich kombinaci, na plynové kotle, tepelná čerpadla a nově i na mikroenergetická opatření. Výše dotace se bude pohybovat od 70 do 85 % a bude odstupňovaná např. podle znečištění ovzduší v místě výměny kotle nebo právě podle druhu paliva. Nejvíce zvýhodněné budou kotle na OZE.“

Grafy NZÚ – 2. Výzva pro rodinné domy k 15. 7. 2015: Grafy NZÚ (PDF, 247 kB)

Veškeré informace o programu Nová zelená úsporám naleznete na na této adrese.

 


Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Datum ukončení výzvy: 28. 8. 2015 ve 13,00 hodin. Výzva bude v aplikaci Benefit7 zveřejněna dne 27. 7. 2015, 10hod.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum a čas jejího podání na poště.

Důležité dokumenty pro žadate:

Vyzva_c 57

Prirucka pro zadatele a prijemce_vyzvy_c57

Výzva podepsaná NM: Podepsana vyzva c. 57 - scan

Pro bezproblémovou práci s formulářem žádosti je nutné dodržovat postupy a pravidla, jež naleznete v příručce „Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 57 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7“ zde:  Jak vyplnit webovou zadost 1.1 OP VK. Zvláštní pozornost věnujte např. kapitole 2.5 Zadání nevalidních dat (vč. zveřejnění hesla pro zadání nevalidních údajů) nebo kapitole 2.10 Účty (seznam čísel účtů zřizovatele II. Kraj).

Heslo pro zadání nevalidních údajů: vyzva57

Problematika výběrových řízení je pak detailně popsána zde: Vyberova rizeni_Benefit7_Postupy

Kontakty:  http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html


Kotlíkové dotace

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. "kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele - fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeké domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpání kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %.
Podrobnější informace vč. kontaktů na příslušné pracovníky naleznete http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm

Základní pravidla pro fyzické osoby (.pdf - 226.04 KB)

Seznam prioritních obcí (.pdf - 280.33 KB)


Výzva - Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV.

 Text výzvy - Podpora excelentních výzkumných týmů.pdf (314,58 KB)

 Příloha č. 1 - Indikátory.pdf (223,52 KB)

 Příloha č. 2 - Hodnoticí kritéria.pdf (588,40 KB)
 

Pravidla pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1.

Pravidla pro žadatele a příjemce – část specifickou pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Podpora excelentních výzkumných týmů naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast.


Výzva - Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV.

 Text výzvy - Smart akcelerátor.pdf (651,02 KB)

 Příloha č. 1 - Indikátory.pdf (341,14 KB)

 Příloha č. 2 - Kritéria výběru operací.pdf (407,61 KB)

 Příloha č. 3 - Metodický výklad.pdf (2,60 MB)

 Příloha č. 4 - Kompetenční modely.pdf (2,02 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1.

Pravidla pro žadatele a příjemce – část specifickou pro prioritní osu 2 OP VVV pro překládání Individuálních projektů Smart Akcelerátor naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast.


Financování projektů v IROP - základní informace pro příjemce

Zveřejnění dokumentů "Systém financování projektů v IROP" a "Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit specifických cílů dle typu příjemce" - základních informací pro příjemce.

Řídicí orgán IROP dnes zveřejnil dokument Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit specifických cílů podle typu příjemce aktualizovaný ke dni 2. července 2015 a již v červnu vyvěsil na webové stránky dokument Systém financování projektů v IROP.


Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev IROP na rok 2015, díky tomu může MMR vyhlásit v červenci první dvě výzvy na silnice a územní plány

Konal se 1. Monitorovací výbor IROP, na něm byl projednán harmonogram výzev IROP na rok 2015, tudíž již v červenci budou vyhlášeny první dvě výzvy.
„První výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu bychom chtěli vyhlásit již v průběhu července tohoto roku“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Dne 30. června 2015 v Klášteře minoritů sv. Jakuba proběhlo 1. řádné ustavující zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu (MV IROP).
IROP byl na začátku června schválen společně s ostatními, operačními programy. Klíčovým podkladem k projednání byl systém schvalování projektů a výběrových kritérií IROP, jenž byl MV IROP schválen společně pro specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ (vybrané silnice II. a III. třídy) a specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ (územní plány obcí s rozšířenou působností).
Druhým klíčovým tématem bylo projednání harmonogramu výzev pro rok 2015, který MMR zveřejnilo na webu http://www.strukturalni-fondy.cz/IROP.

 


Aktualizace předběžných harmonogramů výzev

V současné chvíli jsou všechny české programy schváleny Evropskou komisí. Na základě toho již některé řídicí orgány první výzvy vyhlásili, jiné je intenzivně připravují. Vzhledem k tomu, že do přípravy harmonogramu výzev na rok 2015 vstupuje velmi mnoho faktorů, jsou harmonogramy aktualizovány častěji. Aktuální výzvy a jejich harmonogramy můžete nalézt níže v přílohách nebo na webových stránkách jednotlivých programů.

Poslední aktualizace proběhla 2. 7. 2015. (Vyjma Operačního programu Praha pól růstu a Operačního programu Doprava, kde stále platí harmonogram připravený v dubnu / květnu 2015.)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-vyzev-na-rok-2015-op-cr-pl.xlsx 14.9 Kb
irop-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 21.6 Kb
op-d-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 14.5 Kb
op-pik-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 23 Kb
op-ppr-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 36.3 Kb
op-r-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 60.9 Kb
op-tp-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 30.3 Kb
op-vvv-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.pdf 504.7 Kb
op-z-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 59.8 Kb
op-zp-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 53.9 Kb
prv-harmonogram-vyzev-2015-aktualizace-cerven.xlsx 27.5 Kb

Uveřejnění harmonogramu výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 byl uveřejněn.

Řídicí orgán IROP 2. 7. 2015 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015, který byl projednán Monitorovacím výborem IROP a Platformou pro vyhlašování výzev IROP. Plné znění naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
irop-harmonogram-vyzev-2015-30-6-2015.pdf 223.1 Kb

PRV - Harmonogram výzev na rok 2015

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo harmonogram výzev na rok 2015.První výzvy jsou plánovány na září 2015.

Harmonogram výzev naleznete v příloze článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-vyzev-na-rok-2015.pdf 382.8 Kb

Poslední týden na předkládání projektů do Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

Cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech Konvergence prostřednictvím podpory rozvoje kvalitně vybavených aplikačně zaměřených pracovišť VaV v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnosti posiluje konkurenceschopnost regionu.

V rámci výzvy 3.2 budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení kvality stávajících výzkumných center s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků a to posílením jejich stávajících a nových aktivit souvisejících s jejich výzkumnými programy. Realizací výzvy dojde také k posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti. V neposlední řadě je výzva zaměřena na posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky center se zkušenostmi z VaV projektů spolupráce s aplikační sférou. Příjemcem mohou být pouze ty subjekty, které mají (nebo měly) podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci jedné z výzev PO 1 a nebo PO 2 (výzvy č. 1.1, 1.2 a 2.2). Takový subjekt (tedy žadatel i jeho partner) může předložit maximálně jednu projektovou žádost ve vazbě na jeden každý projekt jím realizovaný v rámci výše zmíněných výzev.  

Alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde: http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/vyzva-c-3-2-rozvoj-vyzkumnych-kapacit-podporenych-vav-center-po-2-op-vavpi.html


Vyhlášení výzvy v programu Aplikace

Dne 26. 6. 2015 byla vyhlášena výzva v programu podpory Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Od pátku 26. 6. 2015 také probíhá příjem předběžných žádostí. Žádosti jsou podávány prostřednictvím aplikace IS KP14+.

Text výzvy a přílohy k vyhlášené Výzvě I naleznete na webových stránkách CzechInvestu zde.

 


Města z jiného těsta

Nadace Via vyhlásila grant s názvem „Města z jiného těsta - Živé granty (2015)“, s uzávěrkou 16.7.2015. Co nabízí, jaké nápady konkrétně podporují, komu je program určený, jak a kdy se můžete do programu přihlásit se dozvíte na stránkách nadace Via http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-zive-granty-2015 .

 


Brožury ke specifickým cílům IROP

Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byly zveřejněny aktualizované Brožury ke specifickým cílům IROP podle Programového dokumentu - schváleného Evropskou komisí dne 4. června 2015.

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu  zveřejnil aktualizované verze Brožur ke specifickým cílům IROP. Je zde uvedena jak Brožura s celkovým přehledem specifických cílů IROP, tak i Brožury pro jednotlivé typy příjemců, tj. obce a města, kraje, organizační složky státu, podnikatele a nestátní neziskové organizace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
brozura-sc-irop-pro-nno-aktualizace-4-6-2015.pdf 398.4 Kb
brozura-sc-irop-pro-obce-mesta-aktualizace-4-6-2015.pdf 438 Kb
brozura-sc-irop-pro-podnikatele-aktualizace-4-6-2015.pdf 406.8 Kb
brozura-specificke-cile-irop-aktualizace-4-6-2015.pdf 508.2 Kb

Můžeme se těšit na nové projekty česko-polské přeshraniční spolupráce

Další z pěti přeshraničních programů pro období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy je schválený. Program Interreg V-A Česká republika - Polsko má k dispozici přes 226 milionů euro.

„Projekty stejně jako v uplynulém programovém období musí být připravovány a realizovány partnery z České republiky a Polské republiky společně. Kromě toho je musejí partneři společně financovat a případně mohou pro jejich realizaci nasadit společný personál. Některé postupy při podávání a zpracování žádostí o dotaci byly v tomto programovém období zjednodušeny. Od konce srpna 2015 by mělo být možno v rámci prvních výzev formálně předkládat žádosti o poskytnutí dotace pro některé druhy projektů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program je určen pro období let 2014-2020. Jeho prostředky budou využity na podporu projektů řešících řízení rizik (12,2 mi. EUR), využití kulturních a přírodních zdrojů společného území pro posílení návštěvnosti regionu včetně zlepšení jejich dostupnosti (135,7  mil. EUR), vzdělávání a kvalifikaci žáků a studentů v příhraničním území (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit (54,5 mil. EUR). Celkem je tak na podporu projektů připraveno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více jak 226 mil. EUR. Tyto prostředky pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), které budou doplněny z národních příspěvků obou sousedních zemí. Součástí programu je nástroj Fond mikroprojektů sloužícího k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z programu).

Vymezení programového území se oproti období 2007-2013 nemění. Na české straně je tvořeno kraji Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským a na polské straně podregiony Bielskim a Rybnickim (Slezské vojvodství), Jeleniogórskim a Wałbrzyskim (Dolnoslezské vojvodství), Nyskim a Opolskim (Opolské vojvodství). Do území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

V minulém programovém období bylo možno prostřednictvím Operačního programu Česká republika –Polská republika 2007-2013 financovat projekty částkou ve výši více jak 219 milionů EUR. Podpořeny byly projekty z oblastí posilování dopravní dostupnosti, ochrany životního prostředí a prevence rizik. Dále z oblasti zlepšení podnikatelského prostředí a cestovního ruchu a z oblasti spolupráce místních společenství.

Další informace k programu spolupráce naleznete na internetových stránkách http://www.cz-pl.eu/

 


Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené

Poslední z přeshraničních programů pro programové období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy byl Evropskou komisí schválen. Jedná se o program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

„Program pokračuje v přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem, která je spolufinancována z prostředků Evropské unie. Ta započala již v roce 1995 po vstupu Rakouska do Evropské unie. K dispozici máme téměř 100 milionů euro pro zajímavé projekty, které zpříjemní život na česko-rakouském příhraničí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program stejně jako v  období 2007-2013 bude podporovat široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné území. Podporovány budou projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), rozvoje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci institucí a rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. EUR).  Celkem je na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

Programové území je na české straně vymezeno územím kraje Jihočeského, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Na rakouské straně je tvoří Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Aktuality týkající se přípravy programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a plánovaného vyhlášení prvních výzev jsou k dispozici na adrese:  http://www.at-cz.eu/     nebo ZDE .


MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014–2020

Žádosti budou přijímány od 14. srpna na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje v dubnu avizované první výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Monitorovací výbor OPŽP tento týden potvrdil všechna kritéria a dokumenty zveřejněné v avízech výzev v dubnu letošního roku.

„Jsem rád, že se před několika týdny avizované výzvy staly skutečností a my dnes startujeme oficiální „ostré“ výzvy. Dnešní vyhlášení (19.6.2015) výzev znamená start nového programového období 2014–2020. Státní fond životního prostředí jede pořád na plné obrátky. Jednak aby uzavřel končící programové období a vyčerpal ještě letos bezmála 40 miliard korun, a zároveň už poskytuje žadatelům konzultace pro nové projekty v rámci OPŽP 2014–2020. Od 14. srpna začne Fond přijímat žádosti,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci prvních výzev bude činit více než 9 miliard korun. Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 2,36 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,889 miliardy korun. Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.

Vyhlášení výzev předcházelo finální schválení výběrových kritérií monitorovacím výborem operačního programu, v němž zasedají odborníci ze státní, akademické, soukromé i neziskové sféry, a který se konal v úterý 16. června.

„Snažili jsme se o to, aby výzvy i kritéria byly nastaveny ve spolupráci s žadateli i odbornou veřejností, aby reflektovaly účelnost, efektivnost a hospodárnost. To se netýká pouze aktuálních výzev, ale vůbec fungování celého nového Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl náměstek pro fondy EU Jan Kříž.

„Žadatelé o dotaci mají nyní dostatek času na to, aby do srpna připravili kvalitní projekty. Již od konce dubna letošního roku, kdy jsme zveřejnili avíza výzev, poskytujeme desítky konzultací týdně nad připravovanými projektovými náměty,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR, v případě prioritní osy 4 pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Veškerá dokumentace k prvním výzvám z OPŽP 2014–2020


Poslední týden na předkládání projektů do Výzvy č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI

Cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech Konvergence prostřednictvím podpory rozvoje kvalitně vybavených aplikačně zaměřených pracovišť VaV v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnosti posiluje konkurenceschopnost regionu.

V rámci výzvy 3.2 budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení kvality stávajících výzkumných center s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků a to posílením jejich stávajících a nových aktivit souvisejících s jejich výzkumnými programy. Realizací výzvy dojde také k posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti. V neposlední řadě je výzva zaměřena na posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky center se zkušenostmi z VaV projektů spolupráce s aplikační sférou. Příjemcem mohou být pouze ty subjekty, které mají (nebo měly) podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci jedné z výzev PO 1 a nebo PO 2 (výzvy č. 1.1, 1.2 a 2.2). Takový subjekt (tedy žadatel i jeho partner) může předložit maximálně jednu projektovou žádost ve vazbě na jeden každý projekt jím realizovaný v rámci výše zmíněných výzev.  

Alokace pro tuto výzvu je 400 mil. Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015

Typ výzvy: kolová

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde: http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/vyzva-c-3-2-rozvoj-vyzkumnych-kapacit-podporenych-vav-center-po-2-op-vavpi.html


Poslední týden na předkládání žádostí do Výzvy č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

Cílem výzvy je zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury stávajících center popularizace vědy (Science Learning Center a Návštěvnických center), která byla podpořena z OP VaVpI v období 2011 – 2015 v rámci výzvy 1.3. Jedná se o instituce neformálního vzdělávání, které zpřístupňují problematiku vědy a výzkumu populárně-zábavnou formou co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeži. Jejich hlavním cílem je popularizace vědy a techniky za účelem přilákání mladé generace ke studiu přírodovědných a technických oborů a taktéž k budoucí kariéře ve vědě a výzkumu.

Přijatelnými příjemci budou příjemci podpory stávajících center popularizace (Science Learning center a Návštěvnických center), která byla podpořena v rámci výzvy 1.3. V rámci jednoho projektu se připouští účast více subjektů s podílem na způsobilých výdajích projektu. Zapojení dalších subjektů (partnera/partnerů projektu) musí splňovat požadavky stanovené v Příručce pro žadatele.

Žádosti v rámci této Výzvy budou přijímány od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

Kompletní text výzvy včetně příloh je ke stažení zde: http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/vyzva-c-9-3-zvyseni-atraktivity-a-rozvoj-vzdelavaci-infrastruktury-v-centrech-popularizace-propagace-a-medializace-vedy-a-techniky-po-3-op-vavpi.html


Aktuální informace o programech podpory podnikání

Aktualizace dokumentů v programu Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení

Dne 15. 6. 2015 byl aktualizován text Výzvy a specifická část Pokynů v programu Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení. Došlo ke změnám termínů, které se týkají doby realizace projektu. Termín ukončení realizace projektů v této výzvě je 31. 12. 2015, konečný termín pro předkládání poslední žádosti o platbu je 31. 1. 2016.

Text Výzvy v programu Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení včetně všech příloh je k dispozici zde.


Nové přílohy v programu ICT a sdílené služby – Výzva I

V minulých dnech byly doplněny přílohy ve vyhlášené Výzvě v programu ICT a sdílené služby. Byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část. Pravidla obsahují mj. popis postupu podání předběžné žádosti v programu ICT a sdílené služby - Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Dále byly zveřejněny osnovy podnikatelských záměrů pro jednotlivé podporované aktivity, formulář Výkaz pracovních pozic projektu a Tabulka RPJ.

Veškeré přílohy k programu ICT a sdílené služby – Výzva I včetně textu Výzvy jsou k dispozici zde.


Nová příloha v programu Inovace – inovační projekt – Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna Příručka způsobilých výdajů v programu Inovace – inovační projekt – Výzva I.

Příručka je k dispozici zde spolu s textem Výzvy a ostatními přílohami.


Nová příloha v programu Spolupráce - Klastry – Výzva I

Dne 17. 6. 2015 byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Pravidla obsahují popis postupu podání předběžné žádosti v programu Spolupráce – Klastry – Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde spolu s textem Výzvy  a ostatními přílohami.


Upozornění pro žadatele v programu Nemovitosti – Výzva I

Odstávka registrací do Národní databáze brownfieldů pro potřebu OP PIK

V termínu od 18. 6. 2015, 9.00 do 22. 6. 2015, 12.00 nebude možné registrovat nemovitosti pro potřeby OP PIK. Bude probíhat migrace údajů do nového systému, které byly vloženy do 9:00 dne 18. 6. 2015, na registrace po tomto datu nebude brán zřetel. Nekompletní záznamy, které nebudou dostatečně vyplněné, nebo k nim neobdržíme email s informací, že jsou pro potřeby OP PIK, budou vymazány.

Registrace se znovu otevřou 22. 6. 2015 ve 12.00. Nový odkaz na registrační formulář i další potřebné informace naleznete na www.brownfieldy.cz.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org


Schválení Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 Evropskou komisí

Dne 11. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Technická pomoc pro programové období 2014-2020.

Strategie Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 má podpůrný charakter a zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a ostatních tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Jedná se tedy o klíčový program pro zajištění hladkého administrativního chodu všech operačních programů. Zároveň podpora z něj slouží i na jiné aktivity například zajištění ukončování Regionálních operačních programů a aktivit pro nositele integrovaných strategií – ITI aj.

Klíčový Integrovaný regionální operační program dostal zelenou

Evropská komise 4. 6. 2015 schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Integrovaný regionální operační program navazuje na programy předchozích let podporující konkurenceschopnost našich regionů, měst a obcí a urychlující jejich rozvoj. Využili jsme zkušeností minulého programového období, ale podmínky a rozsah podpory nebudou vždy kopírovat Integrovaný operační program a regionální operační programy realizované v letech 2007 – 2013. Snížení počtu programů a vznik jednoho centrálního povede ke zlepšení administrativní situace a přehlednosti, která je důležitá pro žadatele. Schválení tohoto programu je stěžejním bodem pro nové programové období,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. Potřeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňována trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomické krize stagnovaly či dokonce klesaly.

Integrovaný regionální operační program je rozdělený do čtyř hlavních oblastí. Zahrnuje široké spektrum aktivit: dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení, územní dokumentaci obcí a další. Je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„První výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu bychom chtěli vyhlásit již v průběhu července tohoto roku,“ uvedla ministryně Šlechtová. Zájemci o předložení žádostí mohou začít s přípravou projektů již nyní. Od ledna do května letošního roku Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo třináct seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu ve všech krajích České republiky a v Praze, kterých se zúčastnilo téměř 2,5 tisíce lidí. Předběžný harmonogram výzev, přehled podporovaných aktivit a další informace o programu jsou k dispozici na http://www.dotaceEU.cz/IROP.

Mezi priority, které budou podpořeny z IROPu, patří:

 • 729 km rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic,
 • 225 km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras,
 • 1 341 podpořených vzdělávacích zařízení,
 • 5000 sociálních bytů
 • 383 podpořených sociálních podniků
 • 43 revitalizovaných památkových objektů
 • 83 modernizovaných pracovišť zdravotní péče

 


Výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020 zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory.

V únoru 2015 schválila vláda ČR usnesením č. 87/2015 jednotlivé programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020, prostřednictvím kterých bude v následujících letech poskytována českým podnikatelům a dalším oprávněným příjemcům podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé o podporu budou své projekty předkládat v rámci výzev vyhlašovaných Řídícím orgánem tohoto operačního programu — Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dne 29. dubna 2015 byl Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK) schválen Evropskou komisí, dne 28. května 2015 schválil Monitorovací výbor OP PIK výběrová kritéria, což je jedna ze základních podmínek pro oficiální vyhlášení výzev Řídícím orgánem.

Řídící orgán OP PIK nyní zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů pro žadatele o podporu. V příloze této zprávy jsou obsaženy plné texty výzev, výběrová kritéria pro hodnocení projektů a další potřebné přílohy, ve kterých nalezne žadatel komplexní informace pro přípravu projektů v souvislosti se záměrem podat žádost o podporu. U většiny výzev bude podání žádostí o podporu do OP PIK probíhat ve dvou fázích — nejdříve podáním tzv. předběžné žádosti a následně po jejím posouzení bude žadatel vyzván k podání plné žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u projektu tzv. uznatelnost nákladů.

Pro většinu nyní zveřejněných výzev platí, že příjem předběžných žádostí bude probíhat v termínu červen — srpen 2015 a příjem plných žádostí v termínu září — listopad 2015. Přesné termíny příjmu žádostí, včetně druhu výzvy, typu žádosti a finančních alokací na výzvu jsou uvedeny v přiloženém harmonogramu výzev. U kontinuálních (průběžných) výzev bude hodnocení došlých žádostí o podporu probíhat na základě data podání plné žádosti.

Žádosti o poskytnutí podpory bude žadatel podávat prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory vztahující se k žadateli jsou stanoveny v informačním systém IS KP14+. Veškeré informace ohledně podání žádosti o podporu nalezne žadatel v příloze každé výzvy "Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu".

Termín vyhlášení: 29. května 2015

Podrbnější informace naleznete na  http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

Výzvy a programy podpor OP PIK

Název výzvy/programu podpory OP PIK Příjem registračních žádostí Příjem plných žádostí Druh výzvy Plánovaná finanční alokace
Potenciál Od 1. 6. (od 15:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kontinuální 1,5 mld. Kč
INOVACE — Inovační projekt Od 2. 6. (od 13:00 hod) do 30. 11. 2015 září — leden 2016 kontinuální 4 mld. Kč
Partnerství znalostního transferu / PZT Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 300 mil. Kč
Spolupráce — klastry1/ Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 500 mil. Kč
Technologie (mikropodniky)   od 1. 6. (od 13:00) do 31. 10. 2015 kontinuální 250 mil. Kč
Nemovitosti Od 1. 6. (od 14:00 hod) do 31. 8. 2015 září — leden 2016 kontinuální 1,5 mld. Kč
Školicí střediska Od 2. 6. (od 10:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 500 mil. Kč
Marketing — IVV od 2. 6. (od 11:00 hod) do 30. 11. 2015   kontinuální 300 mil. Kč
Úspory energie Od 1. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 září — leden 2016 kontinuální 5 mld. Kč
ICT a sdílené služby2 Od 2. 6. (od 9:00 hod) do 31. 8. 2015 září — listopad 2015 kolová 1,5 mld. Kč

Evropská komise schválila další operační program tentokrát na rozvoj dopravy

Evropská komise 11.5.2015 schválila Operační program Doprava, který je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Oblast dopravy bude tvořit největší část investic z fondů EU v České republice. Je nezbytné nadále zlepšovat stávající stav českých silnic a železnic. Sektor dopravy je jednou z podstatných částí hospodářství a má vliv na všechny oblasti života. Díky spolupráci Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo vyjednat možnost podpory i pro vybrané regionální silnice,“ uvedla ke schválení programu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Operační program Doprava se zaměřuje na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Především jde o klíčové části dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti.

Česká republika může v letech 2014 – 2020 vyčerpat téměř 24 miliard EUR. Operační program Doprava z této částky rozdělí největší část, a to přibližně 4,7 mld. EUR.

 

 


Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.

Cíle tohoto programu, který bude řídit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jsou mířeny především na další rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je dále hostování zahraničních vyučujících na českých školách a také rozšiřování nabídky kurzů a školení pro dospělé. Dílčí změny budou podpořeny rozsáhlejšími proměnami celého vzdělávacího systému.

„Přijetí již pátého operačního programu je důležitou zprávou pro rozvoj výzkumu a vzdělávání v České republice. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem školství odvedlo dobrou práci, která se projeví v dalších investicích do této oblasti. Je třeba podporovat vzdělávání a výzkum, tedy oblasti, které významně ovlivňují naši budoucnost,“ vyjádřila se k tématu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jedná se o první operační program, který je financovaný ze dvou zdrojů, a to z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Základní rozdíl mezi těmito fondy spočívá v typu podporovaných intervencí. ESF je určen pro neinvestiční akce (např. školení) a naopak ERDF podporuje investiční a infrastrukturní projekty.

Žadatelům doporučujeme pravidelně sledovat aktualizovaný harmonogram výzev na http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci. První výzvy se očekávají již příští měsíc.


Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí

Jako šestý v pořadí byl dnes (18.5.2015) Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,14 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.

„Jsem ráda, že schvalování programů pokračuje takto rychlým tempem. Podpora zemědělství a rozvoje venkova patří tradičně k důležitým součástem evropských fondů. Jejich využití nejen pro zemědělské a hospodářské činnosti představuje pro českou ekonomiku impuls pro další rozvoj,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Prostředky z fondů budou směřovat do oblasti předávání poznatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií. V rámci programu se projekty mohou dále zaměřit na zpracování zemědělských produktů, zlepšení ekosystémů a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Mezi plánované přínosy operačního programu patří:

 • 3 496 podpořených podniků pro investice v zemědělských podnicích,
 • 1 400 projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat,
 • 1 850 nově vytvořených pracovních míst,
 • celková investice 25 800 662 EUR, která je vyčleněna na produkci obnovitelných zdrojů energie.

Evropská komise schválila OP Zaměstnanost!

Evropská komise 6. května 2015 schválila Operační program Zaměstnanost! Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz v programovém období 2014 – 2020.

Díky schválení programu je tedy možné spustit proces vyhlašování výzev pro předkládání projektů. První otevřené výzvy určené veřejnosti budou vyhlášeny v srpnu 2015. Plán výzev pro letošní rok najdete tady , veškeré potřebné dokumenty včetně pravidel pro žadatele a příjemce pak najdete pod tímto odkazem .

 

 


Ministerstvo zemědělství jedná o programu na obnovu drobných venkovských staveb s dalšími resorty

Zástupci Ministerstva zemědělství společně s ministerstvy pro místní rozvoj, kultury a obrany upravují nastavení dotačních programů, z nichž se financují opravy menších venkovských staveb. Cílem jednání je připravit takové programy, které by se vzájemně doplňovaly a co nejefektivněji by využily příspěvky ze státního rozpočtu.

"Záměrem programu je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání, ani se v nich nepodniká, ale jsou tradiční součástí venkova. Jejich obnova přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí a zároveň podpoří cestovní ruch v regionech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství původně plánovalo vyhlásit program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova ještě letos, ale kvůli účelnému využívání peněz ze státního rozpočtu ho zahájí v roce 2016. Do té doby nastaví program tak, aby doplňoval a přitom nezdvojoval podobné programy, které spravují například ministerstva pro místní rozvoj, kultury a obrany.

„Do příštího roku přesuneme 200 milionů korun na údržbu a obnovu drobných kulturních prvků venkovské krajiny. Žadatelé tak budou mít více času na přípravu žádostí o podporu. Výše dotace na jeden projekt může dosáhnout maximálně půl milionu korun,“uvedl Marian Jurečka.

Dotace budou moci získat obce, spolky, zájmová sdružení i jednotlivci na opravy kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, smírčích křížů, soch, pomníků a alejí, které nejsou chráněny jako kulturní památky.
 
Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Jurečka: Chceme finančně více podpořit pěstitele okrasných květin i ovoce a zeleniny

Čeští a moravští pěstitelé květin mohou podle ministra zemědělství Mariana Jurečky v nadcházejících pěti letech počítat s dotacemi z fondů Evropské unie i ze státního rozpočtu.

„Peníze jsou připraveny pro pěstitele okrasných květin i ovoce a zeleniny, a to na plochu, ale také na závlahy, skleníky a zpracování komodit, které pěstují. Chceme, aby mohl jít celý sektor nahoru. Jak bude podpora vysoká, však zatím nelze odhadnout. Obecně máme na investice z fondů Unie připraveno do celého sektoru zemědělství přes devět miliard korun,“ řekl ministr Jurečka.
Kulatý stůl, kterého se zúčastnili zástupci Ovocnářské unie ČR, Zelinářské unie Čech a Moravy, Svazu květinářů a floristů ČR, Asociace zahrádkářských svazů ČR, Asociace zahradnických společenstev ČR, Českého zahrádkářského svazu, Českého svazu chovatelů a Českého svazu včelařů, byl věnován především rozvoji skleníkového hospodářství směrem k pěstování zeleniny, otázkám podpory zelinářství a podpory budování nových a opravy starých závlahových systémů.
„Současnou skleníkovou produkci, která je i za nynějších podmínek konkurenceschopná, by bylo možné podpořit především investicemi na nutnou modernizaci těchto krytých ploch, případně na obnovu nejvíce zastaralých skleníků, které jsou často na hranici životnosti. Pokud jde o podporu investic do technologií, měla by směřovat do takových, které zvýší přidanou hodnotu produkce,“ uvedl Marian Jurečka.
Z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 bude možné v rámci rostlinné výroby podpořit výstavbu a rekonstrukci skleníků, fóliovníků a kontejneroven, včetně souvisejících technologií.

Operační program Životní prostředí jako druhý schválený program na období 2014 - 2020

Evropská komise dnes schválila Operační program Životní prostředí 2014–2020. Ministerstvo životního prostředí o tom informovala eurokomisařka Věra Jourová.

"Operační program Životní prostředí pro nové programové období 2014–2020 v gesci MŽP se stal hned druhým programem, který k čerpání schválila Evropská komise. Považuji to za obrovský úspěch, stejně jako zachráněných 13 miliard korun, které jsme nemuseli v loňském roce vracet do Bruselu díky nastavení krizového managementu a zrychlení celé administrace v končícím OPŽP 2007–2013. Chci zdůraznit, že pokračujeme v nastaveném rychlém tempu a důkazem toho je i to, že MŽP již minulý týden vyhlásilo tzv. avíza výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. Náš program je tedy, co se týče připravenosti pro žadatele, na špici všech operačních programů. Momentálně už běží přípravy na jednání Monitorovacího výboru OPŽP, které proběhne v polovině června, tak abychom ostré výzvy mohli vyhlásit ihned po tomto jednání a příjem žádostí spustit už od 14. srpna tohoto roku,“ komentuje ministr Brabec dnešní schválení OPŽP 2014–2020 Evropskou komisí.

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na končící OPŽP 2007–2013. Pro žadatele je v něm přichystáno téměř 2,637 miliardy eur (72 mld. Kč). V novém programovém období lze získat finanční podporu v některé z následujících oblastí:

1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,

2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,

3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,

5. energetické úspory.

Více informací o novém OPŽP 2014–2020 najdete na této internetové adrese.

Avíza výzev pro nové programové období OPŽP najdete na této internetové adrese.


Řídicí a koordinační výbor ocenil pokrok v čerpání evropských fondů

Evropská komise ve čtvrtek 30.4. 2015 v Praze na zasedání Řídicího a koordinačního výboru ocenila pokrok v čerpání, kterého Česká republika dosáhla na konci roku 2014.

Jsme rádi, že Evropská komise ocenila pokrok v čerpání, který vedl ke snížení ztráty finančních prostředků na konci loňského roku a nastavení krizových plánů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto národního koordinátora, které vedou k co nejefektivnějšímu dočerpání alokace. Je důležité, abychom stále měli před očima čas, který se nám krátí. To ale neznamená, že můžeme skládat ruce do klína. Naopak musíme napnout všechny síly a vydržet v našem úsilí až do samého konce programového období,“ uvedla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková
 Ústředním tématem jednání Řídicího a koordinačního výboru bylo čerpání prostředků z evropských fondů z programového období 2007–2013, které představili zástupci jednotlivých řídicích orgánů. Celková alokace v končícím programovém období činila přibližně 700 mld. Kč a na účty příjemců dotací je v tuto chvíli vyplaceno více jak 500 mld. Kč, tedy zhruba tři pětiny prostředků. Podle odhadů zvládne Česká republika využít cca 97,5 % celkové alokace programového období 2007-2013.
 Řídicí a koordinační výbor je nejvyšším koordinačním orgánem, který dohlíží na čerpání a využití prostředků z evropských fondů v České republice. Výboru předsedá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, členy jsou zástupci jednotlivých řídicích orgánů, sociální partneři, neziskové organizace, zástupci krajů a jako hosté se jednání účastní i zástupci Evropské komise.
 

Předběžné harmonogramy výzev evropských fondů na rok 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s řídicími orgány aktualizují harmonogramy výzev evropských fondů na rok 2015 v novém období. Novinkou jsou tzv. Avíza pro žadatele o parametrech výzvy, která budou vyhlášena ještě před oficiálním schválením programů Evropskou komisí.

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev. Řídicí orgány tyto harmonogramy programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek, připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015. Ten se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozvědí? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy.
Možnost vyhlásit avíza potvrdilo celkem pět řídicích orgánů: Operační program Životní prostředí, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost a Operační program Technická pomoc.
Zbývající programy (tedy Integrovaný regionální operační program, OP Doprava, OP Rybářství, Program rozvoje venkova a OP Praha-pól růstu ČR) plánují vypsat výzvy po schválení programu Evropskou komisí.
Předběžné harmonogramy výzev na rok 2015 najdete v příloze této zprávy.

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-vyzev-na-rok-2015-op-d.xlsx OP Doprava 18.2 Kb
harmonogram-vyzev-na-rok-2015-op-tp.xlsx OP Technická pomoc 44.8 Kb
predbezny-hmg-vyzev-irop-2015-10-12-15.xlsx Integrovaný regionální OP 20.3 Kb
predbezny-hmg-vyzev-oppik-2015434989852.xlsx OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 20.5 Kb
predbezny-hmg-vyzev-opr-2015.xlsx OP Rybářství 11.6 Kb
predbezny-hmg-vyzev-opvvv-2015.xlsx OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 28.7 Kb
predbezny-hmg-vyzev-opz-2015.xlsx OP Zaměstnanost 24.6 Kb
predbezny-hmg-vyzev-opzp-2015.xlsx OP Životní prostředí 23.5 Kb
predbezny-hmg-vyzev-prv-2015.xlsx Program rozvoje venkova 21.6 Kb