Aktuality

KOMPLEXNÍ VIZE REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ HLINKY Z POHLEDU ODBORNÍKŮ

Pokračování projektu "Týn nad Vltavou - město pro život"

Na jaře letošního roku proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na veřejný prostor v Týně nad Vltavou. Ankety se zúčastnilo 840 občanů města a kromě jiného zjišťovala, kterými lokalitami by se vedení města mělo zabývat přednostně. Ukázalo se, že nejbolavější částí města je Hlinecké sídliště. Respondentům vadila celková neupravenost prostředí, nedostatek možností pro volnočasové aktivity i parkovacích míst atd. Na nutnost řešení dopravního systému a regenerace veřejných prostranství ostatně upozorňují hlinečtí obyvatelé již řadu let, intenzivněji pak od roku 2011, kdy byla za tímto účelem zřízena vedením města komise pro revitalizaci Hlineckého sídliště, která již tehdy doporučila radě města zadat vypracování ideově architektonicko-urbanistické studie komplexního řešení „Revitalizace sídliště Hlinky“. Právě celková koncepce urbanistického a architektonického řešení celého území, nikoli jen jeho částí, je zásadní.

V září proběhl Den architektury na Hlineckém sídlišti

Hlinecké sídliště se také stalo předmětem komentované prohlídky, která se uskutečnila 29. září 2019 v rámci celostátní akce Den architektury. Historik architektury Jan Ivanega shrnul svým poutavým výkladem vývoj všech týnských sídlišť – včetně těch na Malé Straně (ulice Vojnova, Orlická, Malostranská atd.) či v Sakařově ulici. Připomněl také některé urbanistické, architektonické i výtvarné kvality Hlineckého sídliště (např. reliéf na fasádě kulturního domu – vedle hospody; toto dílo odkazuje na týnskou vorařskou minulost a pochází od předního českého keramika Bohumila Dobiáše ml., pedagoga bechyňské keramické školy a Vysoké školy umělecko-průmyslové).
Než proběhla komentovaná prohlídka sídliště, pokřtila teoretička architektury Markéta Pražanová drobnou publikaci Týn nad Vltavou – město pro život. Tato publikace shrnuje celoroční aktivity realizované v rámci stejnojmenného projektu zaměřeného na kvalitu veřejných prostranství v Týně nad Vltavou. Brožura připomíná výsledky výše zmíněné ankety mezi občany, práce žáků a studentů místních škol i závěry diskusního setkání s odborníky a představiteli města, které se uskutečnilo 13. března 2019 v Sokolovně. (Celoroční projekt „Týn nad Vltavou – město pro život“ vznikl z vlastní iniciativy týnských občanů – architekta Václava Čiháka, historika architektury Jana Ivanegy a teoretičky architektury Markéty Pražanové, kterým se na podzim loňského roku podařilo získat grant od Nadace Proměny Karla Komárka ve výši 68 000 Kč na osvětovou činnost zaměřenou na zvýšení kvality veřejného prostoru – částka byla použita na honoráře pozvaných odborníků a tisk brožury.)

Publikace
Architekt Václav Čihák provedl padesátku zájemců Hlineckým sídlištěm a vysvětlil na vybraných příkladech možnosti nakládání s veřejným prostorem i kvalitní řešení parterů panelových domů u nás i v zahraničí. Upozornil, že k řešení takto rozlehlého území (s rozlohou 17 ha, což odpovídá velikosti téměř celé památkové zóny Týna nad Vltavou) je nutné přistupovat komplexně a naplňovat postupně jasnou vizi. Problémem totiž nejsou jen špatné povrchy komunikací a parkování, ale také izolovanost sídliště a jeho napojení na město, chybějící funkční centrum (náměstí) atd.

 

Prohlídka části města   Prohlídka města  Prohlídka města

Přijďte diskutovat v úterý 3. 12. 2019 od 17 h do Sokolovny o konkrétních vizích regenerace sídliště včetně areálu Blanice

V rámci projektu „Týn nad Vltavou - město pro život“ jsme se rozhodli uspořádat pro veřejnost i samosprávu ještě další akci. Jelikož si uvědomujeme, že hledání řešení rozlehlého území Hlineckého sídliště obývaného 2,5 tisíci občany není vůbec jednoduché, pozvali jsme na první prosincové úterý specialistku na regeneraci sídlišť, architektku a urbanistku Ing. arch. Jitku Molnárovou, MSc. Je doktorandkou Fakulty architektury ČVUT v Praze a zároveň studovala postgraduálně na Institutu politických věd v Paříži. Výzkumu sídlišť se věnuje řadu let v měřítku celého světa. Dlouho pobývala v peruánské Limě, kde učila na tamní škole architektury, podnikla řadu cest do Asie, Afriky a Latinské Ameriky – to vše se zaměřením na sídliště. V současnosti například zpracovává koncepci přístupu k sídlištím v Ostravě a disertační práci na téma spontánní přestavby modernistických sídlišť. Ve svém vystoupení Jitka Molnárová poukáže na obecná úskalí sídlišť i konkrétní problémy Hlineckého sídliště. Zároveň se pokusí nastínit možná řešení, ať už z iniciativy samosprávy nebo samotných obyvatel. Analyzovány budou možnosti celého území, tedy včetně zapojení areálu Blanice.
Historický vývoj Hlineckého sídliště shrne PhDr. Jan Ivanega, Ph.D. O již realizovaných projektech i těch, které jsou prozatím ve fázi studie, promluví místní architekt Ing. arch. Jiří Kobera a správce veřejné zeleně a veřejného prostranství Ing. Jaroslav Šíma, DiS.
Setkání završí veřejná diskuse s občany o budoucnosti sídliště Hlinky, jíž se zúčastní zástupci místní samosprávy v čele se starostou města Týn nad Vltavou Ing. Ivo Machálkem.

Akce se uskuteční, stejně jako ostatní celoroční aktivity, za finanční podpory Nadace Proměny Karla Komárka.

Václav Čihák, Markéta Pražanová
Foto Miroslav Bžoch