Zpracované strategie

Strategie rozvoje města Týn nad Vltavou 2009 - 2013

V průběhu prací na Strategii rozvoje města jsme zpracovali hodnotící analýzy pro všechny klíčové oblasti rozvoje města, a to Ekonomický rozvoj města, Sociální sféra, zdravotnictví a školství, Životní prostředí, Rozvoj podmínek pro bydlení včetně infrastruktury pro volný čas, Dopravní dostupnost a mobilita uvnitř města.
SWOT analýzy jsme sestavovali zvlášť pro jednotlivé klíčové oblasti rozvoje v příslušných pracovních skupinách. Doplňková SWOT analýzu jsme ještě probrali při úvodním veřejném projednání.
Významným zdrojem informací pro výše uvedené hodnotící analýzy byla anketa pro širokou veřejnost. Cílem ankety byla identifikace hlavních problémů z pohledu občanů. Významným aspektem ankety byla také propagace přípravy strategie.

Zpracování rozvojové studie

Rozvojová studie města Týn nad Vltavou shrnuje dosavadní analýzy a průzkumy, a tak jsme expertním způsobem navrhli možnou strukturu Strategie rozvoje města do budoucna. Strategická část jsme připravovali především v pracovních skupinách. Pracovní skupiny byly sestaveny z pracovníků MěÚ Týn nad Vltavou na základě jeho návrhu a ze zájemců z veřejného projednání v těchto oblastech:

 •  Ekonomický rozvoj města (včetně cestovního ruchu)
 •  Sociální sféra, zdravotnictví a školství
 •  Životní prostředí
 •  Rozvoj podmínek pro bydlení, včetně infrastruktury pro volný čas
 •  Dopravní dostupnost a mobilita uvnitř města

Výsledný dokument strategie obsahuje tyto údaje:

 • hodnotící analýzy,
 •  popis problémů, které je nutno v území řešit, stanovení vize, cílů v klíčových oblastech rozvoje,
 •  popis opatření a aktivit případně i konkrétních projektových záměrů, které povedou k dosažení cílů,
 •  popis očekávaných výsledků a výstupů včetně jejich kvalifikace pomocí relevantních ukazatelů,
 •  časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit realizace Strategie rozvoje města,
 •  finanční plán včetně popisu způsobu financování, který zahrnuje kromě podpory ze strukturálních fondů a jiných dotačních možností i ostatní finanční zdroje.

Výsledky ankety o městě Týn nad Vltavou

V měsíci dubnu 2009 probíhala veřejná anketa na téma „Co Vám chybí ve městě Týn nad Vltavou?" Anketa byla připravena jako součást přípravy Strategie rozvoje území města Týn nad Vltavou. Ankety se zúčastnilo celkem 480 respondentů. Z nich více než 82% (395) bydlí přímo v Týně nad Vltavou. V blízkém okolí bydlí 16% respondentů (78). Mimo dotčený region pak žijí 4 respondenti (0,8%). Tři respondenti neuvedli své bydliště. Respondenti měli možnost se vyjádřit k investičním akcím, které město chystá. Jednoznačně nejvyšší podporu má záměr vybudovat městský bazén. Na této prioritě se shodují respondenti všech věkových kategorií. Jako nejdůležitější záměr to označuje 185 respondentů. Hodnocení dalších projektových záměrů se již výrazněji liší podle věku respondentů.

Pro mládež je důležitá rekonstrukce městské polikliniky a výstavba skate parku. Dále v pořadí je to ještě cyklostezka Týn - Hluboká n/Vlt. a rekonstrukce otáčivého hlediště. S výjimkou rekonstrukce městské polikliniky mládež podporuje zejména projekty zaměřené na zábavu a volný čas.

Respondenti ve věku od 25 do 60 let se naopak spíše zaměřují na oblast bydlení a dopravy. Po městském bazénu nejvíce podporují projekt na revitalizaci sídlišť, výstavbu nové komunikace do Hlineckého sídliště a rekonstrukci ulice Orlická. Významná je pro ně také cyklostezka Týn - Hluboká n/Vlt.

Dotazovaní nad 60 let pak požadují skoro stejně, jako výstavbu městského bazénu, výstavbu domova důchodců. Dále je pro ně prioritou nová komunikace do Hlineckého sídliště, rekonstrukce městské polikliniky a rekonstrukce otáčivého hlediště.

Co je nejpalčivějším problémem ve městě?

Tato otázka byla důležitá pro celkové vyhodnocení ankety, neboť byla položena jako otevřená a respondenti měli možnost psát jakékoliv problémy. Přesto lze vysledovat často se opakující témata.  Nejčastěji se opakuje téma bazénu nebo koupaliště. Za největší problém města to označuje 150 respondentů. Druhým nejčastějším tématem je čistota a pořádek ve městě. Tento problém trápí 60 respondentů, je velmi často spojen s problémem psích exkrementů (25 respondentů). Třetím nejčastějším tématem je stav silnic a chodníků. Toto téma je zásadní pro 59 respondentů. Významným problémem je také otázka Romů, kterou jako problém města označilo 53 respondentů. Problematiku hřišť ve městě cítí jako nejvýznamnější problém 44 respondentů. Podle jejich věku jde buď o dětská hřiště, nebo hřiště pro různé sporty. Nejčastěji je jmenovaný skate park. Most a splavnění Vltavy označuje jako problém 34 respondentů. Drogy označuje jako problém 28 respondentů (převážně do 25 let). Jako problém jsou velmi často označovány různé aspekty Hlineckého sídliště. Jmenovalo ho 26 respondentů. Vyšší počet respondentů do 25 let se projevil také požadavkem širšího spektra obchodů ve městě. Jako problém to vidí 26 respondentů. Podobně pak 25 respondentů vidí problém v malé nabídce zábavy pro mladé. Vandalismus pociťuje jako závažný problém 22 respondentů. Parkování je problém také pro 22 respondentů. Nejčastěji ho uvádí respondenti ve věku 25 - 60 let v souvislosti se sídlištěm Hlinecká. Fungování městského úřadu nebo zastupitelstva vidí jako problém 20 respondentů. Různé návrhy pro sportovní vyžití podalo 21 respondentů. 19 respondentů požaduje více kulturního vyžití. 10 respondentů jako nejdůležitější problém pociťuje neexistující veřejné WC s celoročním provozem.

Závěr

Nejpodporovanějším projektovým záměrem města je zcela jednoznačně výstavba městského bazénu. Má dvakrát vyšší podporu, než jakýkoliv další projektový záměr města. Na jeho výstavbě se shodují obyvatelé všech věkových kategorií. Zlepšení požadují občané zejména v oblasti pořádku a čistoty města. Také stav silnic a chodníků je podle nich potřeba výrazně zlepšit.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
anketa-vyhodnoceni.pdf 186.1 Kb
strategie-rozvoje-mesta-tyn-nad-vltavou.pdf 2999.3 Kb