CESTOVNÍ RUCH, NNO KULTURA, SPORT

Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev IROP na rok 2015, díky tomu může MMR vyhlásit v červenci první dvě výzvy na silnice a územní plány

Konal se 1. Monitorovací výbor IROP, na něm byl projednán harmonogram výzev IROP na rok 2015, tudíž již v červenci budou vyhlášeny první dvě výzvy.
„První výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu bychom chtěli vyhlásit již v průběhu července tohoto roku“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Dne 30. června 2015 v Klášteře minoritů sv. Jakuba proběhlo 1. řádné ustavující zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu (MV IROP).
IROP byl na začátku června schválen společně s ostatními, operačními programy. Klíčovým podkladem k projednání byl systém schvalování projektů a výběrových kritérií IROP, jenž byl MV IROP schválen společně pro specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ (vybrané silnice II. a III. třídy) a specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ (územní plány obcí s rozšířenou působností).
Druhým klíčovým tématem bylo projednání harmonogramu výzev pro rok 2015, který MMR zveřejnilo na webu http://www.strukturalni-fondy.cz/IROP.