CESTOVNÍ RUCH, NNO KULTURA, SPORT

Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

Program: Dohoda o partnerství
Doba platnosti: 1. 8. 2015 0:01 - 31. 12. 2015 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
Další informace: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 - 2020 ve venkovském území ČR pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Místní akční skupiny mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje je získání Osvědčení o Standardizaci MAS. Příjem žádostí o standardizaci probíhal v termínu od 24. 11. 2014 do 30. 6. 2015. V případě, že MAS úspěšně splní standardy a je připravena předložit žádost o podporu integrované strategie, požádá Státní zemědělský intervenční fond o vydání Osvědčení o Standardizaci. Osvědčení budou vydávána ze strany Ministerstva zemědělství do 31. 12. 2015.

Na základě řádně schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (dále též „SCLLD“) bude možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat podporu pro realizaci integrovaných projektů žadatelů (příjemců) v rámci Integrovaného operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo Životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství).