INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SFŽP ČR spouští registraci do seznamu výrobců pro "kotlíkové dotace"

Statní fond životního prostředí ČR spouští registraci do seznamu výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Seznam je otevřený pro výrobce kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů splňujících požadavky uvedené v „Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 – Výzva pro kraje č. 1“ a současně požadavky Nařízení Komise č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (v případě kotlů na zemní plyn a tepelných čerpadel) a Nařízení Komise 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva. Soulad s těmito předpisy je doložen prohlášením certifikačního orgánu, který provedl posouzení shody tohoto výrobku s příslušnou technickou normou a provedl zkoušky potřebné k tomuto prohlášení. Současně je vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna uvažovaná paliva (tj. taková, k jejichž výlučnému použití se uživatel zaváže, přičemž tato skutečnost může být předmětem kontroly) a všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje.

Kontaktní adresou pro registraci do seznamu je: kotliky-registrace@sfzp.cz