Spolek pro rozvoj regionu

Partnerské organizace

Vyhledávání

Přihlášení pro odběr novinek
Aktuality

INOVACE – PROJEKTY NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PATENT - VÝZVA II

Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Příjem žádostí od 4. 1. 2016 - 31. 12. 2017

Podporované aktivity:

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

 • vynálezů/patentů
 • ochranných známek
 • užitných vzorů
 • průmyslových vzorů

Oprávnění žadatelé:

 • malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
 • veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 • vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Forma a výše podpory:

 • min. 40 tis. Kč a max. 1 mil. Kč, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
 • míra podpory:
 • podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • služby oprávněných zástupců
 • překlady
 • správní poplatky

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti
 • každý žadatel předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací období (1 IČ = 1 žádost o podporu/projekt), v rámci které může podat libovolný počet žádostí o platbu (min. výše dotace je 40 tis. Kč), jejichž předmět se týká podporovaných aktivit programu (přihláška nebo udělení vynálezu/patentu, ochranné známky, průmyslové nebo užitné vzory)
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
spolek-inovace-vyzva-ii.pdf 106.2 Kb